« Tagasi

Hanketeade: Tõrva linnas Vanamõisa järve sildade ja hüppetorni parandus - ja ehitustööd

Tõrva Linnavalitsus kutsub osalema hanke "Tõrva linnas Vanamõisa järve sildade ja hüppetorni parandus - ja ehitustööd" pakkumismenetlusel.

1.         ÜLDOSA

1.1    Hankija: Tõrva Linnavalitsus, registrikood 75005699, Kevade 1, 68605 Tõrva, Valgamaa.

1.2    Hanke nimetus: Tõrva linnas Vanamõisa järve sildade ja hüppetorni parandus- ja ehitustööd"

1.3    Hanketeate ja projektiga seonduvatele küsimustele vastab abilinnapea Tõnu Jaansalu tel. 515 6243, 766 5312 või e-posti aadressil tonu@torva.ee .

1.4    Pakkumine vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on euro.

1.5    Pakkumine saata või tuua Tõrva Linnavalitsusse aadressil Kevade 1, Tõrva, 68605, tonu@torva.ee .

2.         HANKE TÄHTPÄEVAD

2.1  Pakkumuste esitamiste tähtaeg:   19. aprill 2017 kell 10.00.

2.2  Hankelepingu täitmise tähtaeg:   31. mai 2017.

3.         TEHNILINE KIRJELDUS

Vanamõisa järve hüppetorni ja ujula sildade rekonstrueerimiseks on vajalik teostada järgmised tööd:

1)      sildade puitkonstruktsioonide demonteerimine;

2)      hüppetorni põranda ja trepiastmete demonteerimine;

3)      demonteeritud materjalide paigutamine territooriumile (utiliseerib Tõrva Linnahoolduse Asutus)

4)      ujula sildade puitkonstruktsioonide ehitus vastavalt projektile;

5)      metallist redelite puhastamine ja värvimine;

6)      ettenägematud tööd (konstruktsioonide parandused jne).

Torn ja ujula sillad remonditakse vastavalt Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ koostatud ehitusprojektile: töö nr: IB  35/2017.

Tööde teostaja taastab ehituse käigus rikutud ranna-ala.

4.         PAKKUMUSTE HINDAMINE

  1. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise alused

Pakkujal ei või olla õigusaktidest tulenevate riiklike maksude ega sotsiaalkindlustuse maksete võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg) suuremas kui 100 EUR suuruses summas hankemenetluse algamise päeva seisuga (s.o. HANKETEATE AVALDAMISE KUUPÄEV), samuti ei või olla pakkuja maksuvõlg ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates pakkumuste esitamise tähtpäevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riigihangete seaduse mõttes loetakse asukoha kohalike maksude võlaks pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.

Eesti Vabariigis registreeritud Pakkuja riiklike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete võla puudumist kontrollib hankija iseseisvalt MTA elektroonilises andmebaasis teostatava päringuga.

4.2Tehniline ja kutsealane pädevus

Pakkuja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ning omama tegevusalal ehitamine antud hankes teostavate tööde registreeringuid.
Hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu registreeritust päringuga MTR elektroonilises andmebaasis (tõendit esitama ei pea).

4.3 Pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine

4.3.1   Hankijal on vajadusel õigus pidada kvalifitseeritud pakkujatega ühtsetel alustel peale pakkumuste vahehindamist vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujatega läbirääkimisi pakkumuses sisalduvate tingimuste, pakkumuste maksumuste ning sõlmitava hankelepingu projekti  tingimuste üle.

4.3.2   Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik.

4.3.3   Läbirääkimiste rakendamise puhul viiakse need ühtsetel alustel läbi kõigi pakkujatega ning edukaks pakkumuseks tunnistatakse läbirääkimiste tulemusel madalaima maksumuse pakkunud pakkuja pakkumus.

4.3.4   Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

4.3.5   Hankijal on õigus lükata tagasi kõik laekunud pakkumused:

1)      kui need ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja/või pakkuja majanduslikke võimalusi;

5.         HANKELEPINGU TINGIMUSED

5.1    Maksetingimused: maksed teostatakse peale tööde vastuvõtmist ja kirjalikult vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.

5.2    Ettemaksu ei kohaldata. 

5.3    Omanikujärelevalve teenus ostetakse hankega.

6.         PAKKUMUSE MAKSUMUSE VORM

 Ehitustöö kirjeldus

Maksumus kokku ilma KM-ta

KM 20%

Maksumus kokku koos KM-ga

Vana materjali demontaaž

 

 

 

Vana materjali paigaldus territooriumile (utiliseerib Tõrva Linnahoolduse Asutus)

 

 

 

Uute sildade ehitus

 

 

 

Hüppetorni põranda vahetus

 

 

 

Hüppetorni treppide vahetus

 

 

 

Metallist redelite puhastamine ja värvimine;

 

 

 

 

Ettenägematud tööd 5%

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

1.        Kinnitame, et oleme tutvunud hanketeatega ning nõustume täielikult Hankija esitatud tingimustega, kinnitades, et meile oli antud võimalus saada täiendavat informatsiooni lähteandmete kohta.

2.        Kinnitame, et oleme teadlikud, et Hankijal on õigus, lükata tagasi laekunud pakkumused:

2)      kui need ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja/või pakkuja majanduslikke võimalusi;

3)      Hankijal kaob vajadus hankeobjekti järele.

3.    Kinnitame, et esitatud pakkumus on jõus 60 kalendripäeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

4.    Kinnitame, et meie kontaktandmed seoses pakkumuse ja selle edukaks tunnistamise korral hankelepingu sõlmimisel on:

Ärinimi

 

Registrikood

 

A/k number

 

Aadress

 

Telefon

 

E-post

 

Lepingu allkirjastaja nimi, ametinimetus ja esindusõiguse alus (põhikiri/volikiri vms)

 

Pakkuja esindaja seoses lepingu täitmisega (nimi, ametinimetus, tel nr, e-posti aadress)