« Tagasi

Hanketeade: Tõrva Linnavalitsusele käidukorralduse teenuse osutamine

Tõrva Linnavalitsusele käidukorralduse teenuse hanketingimused

Tõrva Linnavalitsus (hankija) kuulutab välja hanke Tõrva linnale kuuluvatele objektidele (Lisa nr 1, objektide nimekiri) käidukorraldaja leidmiseks ajavahemikul 01.07.2017-01.07.2018 (lepingu pikendamise võimalusega kuni 2 aastaks).

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 14. juuniks 2017 kell 12.00. või saata samaks tähtajaks aadressile: Kevade tn 1, Tõrva linn e-kiri: tonu@torva.ee. Pakkumusi, mis saabuvad hiljem määratud kellaajast vastu ei võeta.

Pakkumuse avalduses esitada teenuse maksumus ühe kalendrikuu kohta koos kõigi maksudega, Pakkuja nimi, äriregistrikood ja kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefon). Pakkumuse esitamisel arvestada hanketingimuste täiendavas infos esitatud käidukorraldaja ülesannetega.

Pakkujal on õigus tutvuda Lisas nr 1 esitatud objektidega kohapeal.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid


Pakkuja peab vastama järgmistele tingimustele:

 • Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused. Hankija kontrollib Pakkuja maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu

Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus peab vastama järgmistele tingimustele:

 • Pakkuja vastab hankelepingu alusel sooritatava tegevuse jaoks Elektriohutusseaduse §-le 14. Esitada käidukorraldaja isiku vastav pädevustunnistus. Esitada ülevaade varasemast töökogemusest (töö nimetus koos Tellija kontaktandmetega)

Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

 • Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

Pakkumus seob Pakkujat (s.o. pakkumuse jõusoleku minimaalne tähtaeg) pakkumuses toodud tingimustega 90 kalendripäeva pakkumuse esitamise tähtajale järgnevast päevast arvates.

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist.

Hankijal on õigus lükata tagasi iga pakkumus, mis ei vasta hanketeates esitatud tingimustele.

Teenuse tehniline kirjeldus

 • Vastavalt Eesti standardile EVS-EN 50110-1:2005 Elektripaigaldiste käit
 • Käit: igasugune, sh töötoiminguid sisaldav tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks.
 • See hõlmab selliseid toiminguid nagu lülitamised, juhtimine, seire ja hooldamine ning nii elektri- kui ka mitteelektritööd.
 • Elektritöö: töö elektripaigaldises, selle juures või lähedal, nt katsetamine, mõõtmine, remont, asendamine, uuendamine, laiendamine, paigaldamine, hooldamine ja kontroll
 • Mitteelektritöö: elektripaigaldise läheduses sooritatav töö nagu nagu nt ehitamine, kaevamine, puhastamine, värvimine vms.

Elektripaigaldise käidukorraldaja:
Isik, kellele on pandud täielik vastutus elektripaigaldise käidu eest.

Käidukorraldaja ülesanded:

Vastavalt Elektriohutusseaduse § 15 lg 1: Käidukorraldaja kohustused

 • Käidukorraldaja on kohustatud:
  • koostama käidukava elektripaigaldise kohta, mille käidukorraldajana ta tegutseb, ja kontrollima selle järgimist;
  • nõudma elektripaigaldise kasutamise või elektripaigaldises tehtava töö peatamist, kui on ilmnenud oht inimesele, varale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni;
  • olema kättesaadav ohutu käidu tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamisel;
  • teatama Tehnilise Järelevalve Ametile elektripaigaldise kasutamise nõuete rikkumistest, kui elektripaigaldise omanik ei kõrvalda ise rikkumist mõistliku aja jooksul.
   Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded
   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2007. a määrus nr 53 § 3. Käidukava
   Käidukavas kajastatakse järgmist:
   • käidu organisatsiooniline korraldus;
   • elektriohuteadlikkus;
   • elektripaigaldise dokumentatsioon;
   • töökorraldus;
   • käidutoimingud;
   • tehnilise kontrolli toimingud.

Käidukorraldaja on kohustatud üle vaatama olemasolevad käidukavad ja esitama Tõrva Linnavalitsusele puudu olevad või täiendamist vajavad käidukavad, hiljemalt 01.09.2017 Lisas nr 1 esitatud objektide kohta.

 • Ohutusnõuded, ohutuseeskirjad ja ettevõttesisesed juhised.
  Kõigile elektripaigaldises, selle juures või lähedal töötoimingutega seotud isikutele tuleb nende tööks vajalikus mahus selgeks teha ohutusnõuded, ohutuseeskirjad ja ettevõttesisesed juhised.
 • Joonised ja dokumentatsioon
  Elektripaigaldise kohta peavad olema kättesaadavad hetkeseisule vastavad joonised ja dokumentatsioon
 • Tavakäidutoimingud
  • Lülitustoimingud
  • Talitluskontrollitoimingud
   • Mõõtmised
   • Katsetamine
   • Tehniline kontroll
 • Hooldustööd
  Hoolduse eesmärk on hoida elektripaigaldis nõutavas seisukorras. Ennetav hooldus (eesmärk vältida isolatsiooni läbilööki ja hoida seadmed heas seisundis) ning korrastushooldus (eesmärk vigaste osade asendamine või remont).
  Käidukorraldaja ülesanne on teostada ennetavat hooldust. Ennetava hoolduse remondimaterjali maksumuse hüvitamine toimub Tõrva Linnavalitsuse poolt.
  Käidukorraldaja ülesanne on esitada korrastushoolduse osas vastavaid ettepanekuid ning remonttööde teostamise kalkulatsioone ja hinnapakkumisi Tõrva Linnavalitsusele.

Lisa 1 (Tõrva linna, linna allasutuste ja Tõrva linnale kuuluvate äriühingute elektrikäidu objektide nimekiri).

Hanke eest vastutav isik: Tõnu Jaansalu, Tõrva abilinnapea; mob 5156243,

e-post:tonu@torva.ee