Lasteaed Tõrvalill hoolekogu

Liikmed:

  • Piret Karu - Tõrva linna esindaja
  • Katre Kattai - Lepatriinu rühma lastevanemate esindaja
  • Marko Ilisson - Päevalille rühma lastevanemate esindaja
  • Merle Markus - Päikesejänku rühma lastevanemate esindaja
  • Anu Leeduks - lasteaia õpetajate esindaja

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 

Hoolekogu koosseisu kuulub iga rühma lastevanemate vähemalt üks esindaja, õpetajate ja Tõrva linna esindaja.

 

Lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate rühmakoosolekute poolt üheks aastaks. Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu poolt.

Tõrva linna esindaja määrab Tõrva Linnavolikogu ja hoolekogu koosseis kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega. Esindaja võib olla tagasivalitav.

 

Lasteasutuse direktor esitab ettepaneku linnavalitsusele hoolekogu koosseisu kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning koostab oma tegevuse planeerimiseks igaks õppeaastaks tööplaani. 

 

Hoolekogu pädevus, täpsem valimise kord ja töökord on sätestatud Koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteaia põhimääruse peatükis 7.