Korraldatud jäätmevedu

Valgamaa Omavalitsuste Liidu korraldatud riigihanke tulemusena osutab Tõrva linna haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo teenust 1. jaanuarist 2013.a. kuni 31.detsembrini 2017 Eesti Keskkonnateenused AS (endise nimega AS Veolia Keskkonnateenused).

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse olmejäätmetele, milleks on segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning suurjäätmed.

Korraldatud jäätmeveo põhieesmärk on liita kõik jäätmevaldajad jäätmeveoga, et kaoks ära omanikuta prügi probleem ja illegaalne prügistamine. Korraldatud jäätmeveo korra täitmine on kohustuslik kõigile Tõrva linna füüsilistele ja juriidilistele isikutele, korteriühistutele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kes linna haldusterritooriumil omavad maaüksust.

Jäätmeseaduse § 69 lg 2 kohaselt on jäätmevaldaja selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum. Vastavalt jäätmeseaduse §-dele 9 ja 10 on jäätmevaldaja jäätmetekitaja, kelle valduses on jäätmed.

Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 1 toimub korraldatud jäätmeveoga liitumine kõigile jäätmevaldajatele automaatselt seaduse alusel, st, et isikul puudub valik, kas korraldatud jäätmeveoga liituda või mitte.

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord Tõrva linnas

Tõrva linna jäätmehoolduseeskiri

Jäätmeveo teenustasu suurus (alates 01.05.2017)

Erandkorras võib jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist ehk vabastamist jäätmeveo kohustusest.

Kui linnavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Otsuse teeb linnavalitsus oma korraldusega. Otsus edastatakse Eesti Keskkonnateenused aktsiaseltsile. Vabastus on tähtajaline ning lõpeb korraldusega antud tähtaja möödumisel.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus Tõrva Linnavalitsusele

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühist kogumismahutit, peavad esitama Tõrva Linnavalitsusele ühise kogumismahuti kasutajate vahel sõlmitud lepingu. Linnavalitsus hindab ühise kogumismahuti kasutamise lubatavust ja selle vastavusel jäätmehoolduseeskirja nõuetele, kooskõlastab ühise kogumismahuti asukoha.

Ühise kogumismahuti kasutajate vaheline leping

Segaolmejäätmete kogumismahutisse ei tohi panna:

 • ehitus- ja lammutusjäätmeid;
 • ohtlikke jäätmeid;
 • kuuma tuhka;
 • tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
 • vedelaid jäätmeid;
 • käimlajäätmeid;
 • kogumiskaevude setteid;
 • erikäitlust vajavaid jäätmeid;
 • biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid;
 • toidujäätmeid;
 • metallijäätmeid;
 • probleemtoodete jäätmeid, sealhulgas romusõidukeid ja nende osi, kaasa arvatud vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad, patareid ja akud;
 • suurjäätmeid - rasked või kogukad esemed, mis võivad takistada või ohustada kogumismahuti tühjendamist või jäätmete kokkupressimist jäätmeveokis;
 • aineid ja esemeid, mis võivad ohustada kogumismahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;
 • aineid ja esemeid, mis oma kaalu, koguse või kuju tõttu võivad kahjustada kogumismahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist.

Suurjäätmete äravedu

Kõigil, kes on ühinenud korraldatud jäätmeveoga ja keda teenindab AS Eesti Keskkonnateenused, on vastavalt lepingule võimalus oma kasutatud mööblit ära saata tasuta. Mööbel peab olema asetatud oma segaolmejäätmete konteineri lähedale ja transport tuleb tellida aktsiaseltsilt Eesti Keskkonnateenused.

Selleks: 

 • saada e-kiri aadressile valga(at)keskkonnateenused.ee
 • kirjeldada mööblit (kogus, suurus jne), et osataks valida sobiv   transpordivahend
 • märgi tellija kontakttelefon
 • teata võimalikult täpne mööbli asukoht
 • arvesta, et mööbel ei tohi olla lammutatud pilbasteks, peab olema võimalikult kompaktne

Võib kasutada ka infotelefoni 1919 ja edastada ülalnimetatud andmed, kuid see on ülevabariigiline number ja andmed võivad mitteõigeaegselt saabuda õigesse maakonda, tekitades viivitusi. 

AS Eesti Keskkonnateenused Valga klienditeenindus                                               

Transpordi 1
68205 Valga
valga(at)keskkonnateenused.ee

E-R        9:00-18:00
lõuna 12:00-13:00

Klienditeeninduse telefoninumber üle Eesti - 1919 (kõik kõned salvestatakse)
Tööaeg: Esmaspäevast reedeni, 9:00 - 17:00