Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

Sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust võib taotleda leibkond, kelle iga liikme netosissetulek kuus peale kulude mahaarvamist jääb alla 1,5 kordse toimetulekupiiri.
 
Sissetulekust sõltuva toetuse taotlusele tuleb lisada andmed taotleja ja tema leibkonna koosseisu kohta ning kahe kuu tulu- ja kuludokumentide koopiad. Kui taotletakse tehtud kulude kompenseerimist, lisatakse taotlusele ka vastavad kuludokumendid.
 
Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel arvestatakse järgmisi kulutusi:
 1. korteriüür ja hooldustasu;
 2. kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 3. tarbitud vee ja kanalisatsiooni maksumus;
 4. tarbitud elektrienergia maksumus;
 5. tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
 6. maamaksukulud;
 7. olmejäätmete veotasu;
 8. ühe telefoni kulu leibkonna kohta kuni 6.40 eurot kuus;
 9. hoonekindlustuse kulud;
 10. lasteaia õppe- ja kohatasu;
 11. toiduraha, mis on tasutud lasteaias, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses õppiva lapse toitlustamise eest;
 12. tasutud haiglaarve.
Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel arvestatakse järgmisi sissetulekuid:
 1. leibkonna taotlusele eelnenud kahe kuu keskmine netosissetulek;
 2. taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.
Perekonna sissetuleku hulka ei arvata riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavaid ühekordseid sotsiaaltoetusi.
 
Sotsiaalabiameti ametnikul on õigustoetuse vajaduse hindamiseks:
 1. nõuda taotlejalt sissetulekut tõendavaid dokumente, sh väljavõtteid taotleja ja tema perekonnaliikmete pangakontodest, vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid ja dokumente, sh kulutusi põhjendavaid dokumente;
 2. teha kodukülastusi;
 3. saada andmeid teistelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;
 4. nõuda õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumite korral Päästeameti või Politsei- ja Piirivalveameti kirjalikku tõendit.
Taotlejat informeeritakse lisadokumentide esitamise vajalikkusest taotluse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist. Taotlus, millele ei ole kümne tööpäeva jooksul selle esitamisest või teate saamisest esitatud otsustamiseks vajalikke lisadokumente, võidakse jätta läbi vaatamata.

 

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.

 

 

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatel lastega peredel,  kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps. Vajaduspõhist peretoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

 

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele.  Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.