Tõrva linna sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.
 
Toetuse määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.
 
Toetusi makstakse isikutele, kes elavad alaliselt Tõrva linnas ning kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Tõrva linn.
 
Toetusi võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja.
 
Sissetulekutest sõltuvad sotsiaaltoetused on suunatud vähekindlustatud ja toimetulekuraskustega peredele.