Koostöögrupp Valgamaa 1

 

Projekti üldinfo

Koostöögrupp Valgamaa 1, kuhu kuuluvad Tõrva linn, Helme, Põdrala ja Hummuli vallad, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.
 
Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine".
 
Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ja koostati kahe aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.
 
Projekti kestus: 01.03.2016 kuni 30.09.2018
 
Raamlepingu maksumus: 82 926 eurot 
 
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu. 
 
Tulemus: rohkem Tõrva linna ja Helme, Põdrala ja Hummuli valdade noori on kaasatud noorsootöösse. 
 

Projektist lähemalt

Nelja omavalitsuse- Tõrva, Helme, Põdrala ja Hummuli noorte elu on läbi projekti muutumas põnevamaks ja võimalusterohkemaks, sest noorte võimalused saavad läbi noorsootöö täiendust ja seeläbi suurenevad noorte võimalused ühinevas omavalitsuses.
 
Euroopa Liidu struktuurfondide toetusel kuulutas Eesti Noorsootöö Keskus suvel välja hanke, milles osalesid ühispakkujatena Tõrva linn, Helme, Põdrala ja Hummuli vald. Hanke kogumaksumus on 82 926 eurot, mis läheb otseselt piirkonna noorsootöö arendamiseks. Projekti peamiseks eesmärgiks on pakkuda noortele mitmekesisemat ja paremat noorsootööteenust. ESF kaasrahastatud programmi nimi on "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine".
 
Hankeni jõudmiseks läbisid ühinevate omavalitsuste noorsootööga seotud inimesed mitmeetapilise koolituse, mille käigus loodi ühine tegevuskava, mis oli ka hankes osalemise aluseks. Tegevuskavva sisendi saamiseks koguti kokku ideed ja mõtted nii noortekeskuse, -tubade noortelt, Tõrva Gümnaasiumi Õpilasesinduselt, Tõrva linna Noortevolikogu noortelt jne. Tegevuskava näeb ette uute huviringide käivitamist, noortekeskuste võimaluste parandamist läbi inventari soetamise, huvihariduse toetuste võimaldamist ja noorsootööteenuste mitmekesistamist. Tegevuskava viiakse ellu kuni 2018. aastani.
 
Kõigi koolitustel osalenud Tõrva, Helme, Hummuli ja Põdrala noortega tegelejate poolt kokkulepitud ja väljatöötatud tegevuskavas on raha suunatud väga mitmetele  tegevustele ja üritustele.