« Tagasi

Kastani ja Väike-Kastani kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Tõrva Vallavalitsuse 27.08.2020 korraldusega nr 2-3/2020/376 algatati Kastani ja Väike-Kastani kruntide ning lähiala detailplaneering.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha ning asub Roobe külas. Teisel pool Valga-Uulu teed asub Tõrva linn. Planeeringuala hõlmab Kastani, Väike-Kastani katastriüksuseid ning lähialana Valga-Uulu tee, Metsakastani ja Äärelinna katastriüksusi.

Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Kastani kinnistule autode tehnoülevaatuspunkt.  Kehtiva Helme valla üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav, kui soovitakse rajada autoteenindusjaama. Kehtiva üldplaneeringuga planeeringualale maakasutuse juhtotstarvet määratud ei ole.

Algatatava detailplaneeringu alale on Helme Vallavolikogu 28. jaanuari 2009. a otsusega nr 1 kehtestatud Kastani maaüksuse ja selle lähiümbruse detailplaneering, mille  eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, krundi ehitusõiguse, kujade ja hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning vajadusel haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning servituutide määramine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete ja vajadusel keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringalale on moodustatud Metsakastani ja Väike-Kastani katastriüksused, muus osas on ellu viimata.  Planeerimisseaduse § 140 lõikest 8 lähtudes muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud planeering kehtetuks.  Metsakastani katastriüksuse osas jääb planeering kehtima.

Detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulist keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja vara. Detailplaneeringus kavandatud tegevusel puudub oluline mõju valguse, soojuse, kiirguse, lõhna ning õhusaaste osas. Jäätmeteke, müra ja vibratsioon võivad suureneda mõningal määral ainult ehitusperioodi ajaks. Nimetatud mõjud on ajutised, valdavalt vaid ehitusaegsed ning kaovad peale ehituse lõppemist. Kavandatava tegevuse alal puuduvad looduskaitsealad ja kaitsealused üksikobjektid. Kavandatava tegevusega ei kaasne ka piiriülest mõju.

Algatamise korralduse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Tõrva valla veebilehel https://torva.kovtp.ee/et/koostamisel-olevad-detailplaneeringud ja Tõrva Vallavalitsuses (Kevade 1).