« Tagasi

Enampakkumise teade

Tõrva Vallavalitsus korraldab ettevõtluse arendamise eesmärgil suulise enampakkumise järgmise vallavara tagasiostuõigusega müügiks:

- Kinnistu Kooli 5, Helme alevik (katastritunnus 20303:001:0004, pindala 4533 m2, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, hoone on ehitismälestis nr 23081. Kinnistul asub rekonstrueerimist vajav hoone (töökoda – lasketiir, ehitusregistri kood 120657437), alghind 21 000.- eurot, osavõtutasu 30.- eurot, tagatisraha 2 100.- eurot.

Enampakkumise lisatingimused:
1. Ostjal on kohustus rekonstrueerida Kooli 5/1 hoone katus 5 aasta jooksul ostu-müügi lepingu sõlmimisest. Juhul, kui ostja eelnimetatud tingimust ei täida, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10 000.- eurot. Leppetrahvi maksmine ei vabasta ostjat investeerimiskohustusest.
2. Kuni investeerimiskohustuse täitmiseni võib kinnistu edasine võõrandamine või asjaõigusega koormamine toimuda vaid Tõrva Vallavalitsuse nõusolekul. Juhul, kui ostja eelnimetatud tingimust ei täida, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10 000.- eurot.
3. Kui ostja ei ole täitnud punktis 1 nimetatud investeerimiskohustust, k.a juhul, kui ostja soovib enne punktis 1 nimetatud tähtaja saabumist ja investeerimiskohustuse täitmist võõrandada kinnistut kolmandale isikule, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10 000.- eurot ja kasutada kinnistu tagasiostuõigust. Tagasiostuhinnaks on hind, millega kinnistu võõrandati ostjale. Tagasiostuõiguse kohta kantakse märge kinnistusraamatusse.
  4. Enampakkumise võitja tasub kinnistu müügihinna ostu-müügi lepingu ja         
asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks.
  5. Kõik vara omandiõiguse ülemineku ja märgete seadmisega  seotud kulud tasub ostja.
           
Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu vallale võlgu olevad isikud.
Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tõrva  Vallavolikogu 21.05.2019 määrusele nr 7 „Vallavara valitsemise kord".

Enampakkumine toimub 28.09.2020 kell 09.00 Tõrva Vallavalitsuses (Kevade 1).
Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Tõrva Vallavalitsuse kassasse või arveldusarvele EE231010202007043007 hiljemalt 27.09.2020. Täiendav informatsioon telefonil 5156243 Tõnu Jaansalu.

Eksperthinnang Kooli 5, Helme alevik, Tõrva vald, Valga maakond