« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu otsusega on algatamata jäetud Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tõrva Vallavalitsus annab teada, et Tõrva Vallavolikogu 20.04.2021 otsusega nr 1-3/2021/7 on algatamata jäetud Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, muudetud planeeringuala piire ning täiendatud planeeringu lähteseisukohtasid.

Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu koostamine on algatatud Tõrva Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega nr 1-3/2020/19. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Tõrva Vallavolikogu (Kevade 1, Tõrva 68605, e-post torva@torva.ee, telefon 766 5310), koostamise korraldaja on Tõrva Vallavalitsus (Kevade 1, Tõrva 68605, e-post torva@torva.ee, telefon 766 5310), koostaja on Kobras AS (Riia 35, Tartu 50410, e-post kobras@kobras.ee, telefon 730 0310).

Detailplaneeringu eesmärgiks on ala terviklik lahendamine toimivaks elamupiirkonnaks arvestades olemasoleva atraktiivse looduskeskkonnaga. Planeeringuala jagatakse kruntideks, määratakse nende ehitusõigus ja sihtotstarve, tehniliste kommunikatsioonide lahendus ja paiknemine, haljastuse ja heakorra põhimõtted ning lahendatakse juurdepääsude paiknemine ja liikluskorraldus.

Detailplaneeringu ala asub Tõrva vallas ning hõlmab Vanamõisa puhkeala 1, Vanamõisa tänava, Aasa tänava katastriüksusi Tõrva linnas ja Vanamõisa biotiikide katastriüksust Jõgeveste külas. Algatatud planeeringuala suurus oli ligikaudu 10,5 ha. Planeeringu koostamise käigus on selgunud planeeringuala laiendamise vajadus. Hõlmatakse osaliselt ka 73 Tõrva-Pikasilla tee L2 Tõrva linnas ning 73 Tõrva-Pikasilla tee katastriüksus Jõgeveste külas. Muudetud piiridega planeeringuala suurus on ligikaudu 12,2 ha.

Tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ning koostatud on keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) eelhinnang. Kobras AS koostatud eelhinnangu kohaselt ei peeta KSH algatamist vajalikuks. Kavandatud detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulist keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja vara. Vastavalt KeHJS § 33 lõikele 6 esitati KSH vajalikkuse otsustamisel otsuse eelnõu seisukoha saamiseks Keskkonnaametile, Rahandusministeeriumile, Päästeametile ja Transpordiametile.

Otsusega on võimalik tutvuda Tõrva valla veebilehel https://torva.kovtp.ee/et/koostamisel-olevad-detailplaneeringud  ja Tõrva Vallavalitsuses (Kevade 1 Tõrva linn).