« Tagasi

Tõrva Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamise teade

Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 02.07.2021 – 01.08.2021. Avaliku väljapaneku ajal saab materjalidega tutvuda Tõrva valla veebilehel https://torva.kovtp.ee/koostamisel-olevad-detailplaneeringud. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Tõrva vallamajas aadressil Kevade 1 (tel 766 5310). Vallamajas materjalidega tutvumise soovi korral palume ette teatada ehk registreeruda.

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub detailplaneeringu avalik arutelu Tõrva Kultuurimajas 04.08.2021   kell  18.00 (Männiku 5, Tõrva).

Planeeritav ala asub Tõrva vallas ning hõlmab Vanamõisa puhkeala 1, osaliselt Vanamõisa tänava, Aasa tänava, 73 Tõrva-Pikasilla tee L2 katastriüksusi Tõrva linnas ja Vanamõisa biotiikide ning osaliselt 73 Tõrva-Pikasilla tee katastriüksusi Jõgeveste külas. Planeeringuala suurus on ligikaudu 12,2 ha. Naabruses asuvad elamud, Vanamõisa järv, Õhne jõgi. Planeeringualal asuvad Tõrva terviserajad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ala terviklik lahendamine toimivaks elamupiirkonnaks arvestades olemasoleva atraktiivse looduskeskkonnaga. Planeeringuala jagatakse kruntideks, määratakse nende ehitusõigus ja sihtotstarve, tehniliste kommunikatsioonide lahendus ja paiknemine, haljastuse ja heakorra põhimõtted ning lahendatakse juurdepääsude paiknemine ja liikluskorraldus.

Tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Planeeringuala lääne osas kehtib Tõrva linna üldplaneering ja idapoolsel osal Helme valla üldplaneering. Tõrva linna üldplaneeringu (2005) kohaselt on kavandatava elamupiirkonna alal maakasutuse juhtotstarbeks põhiliselt puhkemaa ja väikeses ulatuses pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneeringualale elamupiirkonna kavandamine ei ole kooskõlas üldplaneeringus määratud maakasutustingimustega. Planeeringule on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) eelhinnang. Kobras AS koostatud eelhinnangu kohaselt ei peeta KSH algatamist vajalikuks. Kavandatud detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulist keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja vara. Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu KSH on algatamata jäetud Tõrva Vallavolikogu 20.04.2021 otsusega nr 1-3/2021/7.

Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel eelnõu avaliku väljapaneku jooksul Tõrva Vallavalitsusele aadressil Kevade 1, Tõrva või elektrooniliselt torva@torva.ee.