« Tagasi

Valga 5/7 parkla ehitusprojekti projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

Tõrva Linnavalitsus avalikustab vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneeringut muutvate Tõrva linnas Valga 5/7 parkla ehitusprojekti projekteerimistingimuste eelnõu.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada Tõrva Linnavalitsusele eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 02.juulini 2017 aadressile: torva@torva.ee või paberkandjal aadressile Kevade 1, 68605, Tõrva. Valgamaa.

Juhul, kui nimetatud tähtajaks ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline  ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (HMS § 50 lg 3). 

Tõrva Linnavalitsus