« Tagasi

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Tõrva Vallavalitsus teatab, et Hummuli Vallavolikogu 21.06.2017  otsusega nr 78 „Soe tee 12 ja lähiümbruse"  detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.10.2018 kuni 22.10.2018 Tõrva Vallavalitsuses (Kevade 1) ja Hummuli raamatukogus. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Tõrva valla kodulehel http://torva.kovtp.ee/koostamisel-olevad-detailplaneeringud. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1) 29.10.2018 kell 15.00.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on laiendada ja rekonstrueerida Soe tee 12 maaüksusel paiknevaid hooneid, et hakata olemasolevates hoonetes käitlema väetisi mahus kuni 15 000 tonni aastas. Planeeringuga lahendatakse ehitiste teenindamiseks vajalike teede, parklate, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad ning vajadusel määratakse kitsendused ja/või servituutide seadmise vajadus. Planeeringuala pindala on ca 7,7 ha.

Keskkonnamõjude eelhinnangust selgus, et planeeritav väetiste segamise ja logistikakeskus ei kvalifitseeru ohtlikuks ettevõtteks ning ei kuulu olulise ruumilise mõjuga ehitiste hulka planeerimisseaduse mõistes. Ohutu kauguse tagamiseks elamustest ja ühiskondlikest hoonetest on koostatud riskianalüüs, milles on ära määratud ammooniumnitraadi ja kaaliumnitraadi käitlemise piirtingimused.

Hummuli valla üldplaneeringu järgselt asub planeeritav ala tootmismaa juhtfunktsiooniga alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, st järgitud on üldplaneeringu põhimõtteid.

Detailplaneeringu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tõrva Vallavalitsus 19.09.2018 korraldusega nr 526 „Soe tee 12 ja lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine".