« Tagasi

Avatud on hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor

Alates 11. märtsist 2019 on Tõrva valla kodanikel võimalik esitada hajaasustuse programmi taotlusi. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada hiljemalt 13. mail 2019 allkirjastatuna paberil või digitaalselt.
 
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
 
Programmist toetavad tegevused:
  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.
 
Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.
 
Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Toetus ei või olla suurem kui 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab olema vähemalt 33% abikõlblikest kuludest. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
 
Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast alates. 
 
Abikõlblikud on ainult need kulud, mis on tehtud projekti perioodi jooksul välja arvatud uuringute ja projekteerimise kulud, omanikujärelevalve kulud, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid, mis  on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
 
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada:
  • elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatult või
  • paberil taotleja poolt käsitsi allkirjastatult.
Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 13. mail 2019.
 
Elektrooniliselt allkirjastatud taotlus tuleb saata Tõrva Vallavalitsusse e-posti aadressile torva@torva.ee.
 
Paberil ja omakäeliselt allkirjastatud taotlus tuleb tuua või saata Tõrva Vallavalitsusele aadressil Kevade 1, Tõrva, 68605 Valga maakond. Posti teel esitatud taotlus tuleb saata tähitud kirjana ja postitempli kuupäev ei tohi olla hilisem kui 13. mai 2019.
 
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm".
 
Taotlejate nõustamine:
Monika Rogenbaum
Valgamaa Omavalitsuste Liit
programmide koordinaator
Telefon 518 2380
E-post monika.rogenbaum@valgamaa.ee
 
NB! Palume mitte muretseda, kui Teie telefonikõnele ei ole võimalik kohe vastata. Kindlasti helistame Teile tagasi.
 
Palume mitte jätta taotluse koostamist viimasele hetkele, sest siis ei pruugi Te seda vajalikus kvaliteedis tähtaegselt valmis jõuda.
 
Täiendav info
 
Taotlemiseks vajalikud vormid ja oluline informatsioon on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm