« Tagasi

Internaatkooli maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Tõrva Vallavalitus teatab, et 01.03.2019 korraldusega nr 2-3/2019/68 jäeti algatamata Internaatkooli maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Internaatkooli maaüksuse detailplaneering algatati Helme Vallavolikogu 20. detsembri 2016 otsusega nr 30. Detailplaneeringu eesmärk on Tõrva vallas Kirikukülas Pokardi asumis Internaatkooli (katastrinumber 20301:001:0224) kinnistu jagamine elamumaa kruntideks, ühiskondlike hoone maaks ning transpordimaaks; kruntidele ehitusõiguse määramine; juurdepääsude ja liikluskorralduse lahendamine; tehniliste kommunikatsioonide lahenduse ja paiknemise, haljastuse ning heakorrapõhimõtete määramine. Planeeringu algataja oli Helme Vallavolikogu, korraldaja on Tõrva Vallavalitsus (Kevade 1, 68605 Tõrva – tel 766 5310, torva@torva.ee), huvitatud isik ja planeerimisettepaneku tegija on Internaatkooli kinnistu omanik Tartu Hoiu-laenuühistu (Raekoja plats 20, 51004 Tartu – tel 740 7132, andro.roos@yhistupank.ee), koostaja Mäger Poegadega OÜ (Purde 37, 50106 Tartu – tel 511 5063).

KSH eelhinnangu kohaselt on Internaatkooli maaüksuse detailplaneeringuga kaasnevad mõjud eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist ega vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust. KSH eelhinnangule küsiti seisukohta Keskkonnametilt, kes on arvamusel, et lähtudes teadaolevast informatsioonist, ei kaasne eeldatavalt planeeringuga olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik.

Tõrva Vallavalitsuse Internaatkooli maaüksuse detailplaneeringu  keskkonnamõju strateegilise hindamise  (KSH) algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda Tõrva Vallavalitsuses (Tõrva linn, Kevade 1) ja Tõrva valla kodulehel (https://torva.kovtp.ee/et/koostamisel-olevad-detailplaneeringud ).