« Tagasi

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad taotleda kodutoetust

KredEx alustas 6. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 mln euro. Taotlusi saab esitada 10. juunini.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 8000 eurot, varasemalt ühe korra toetust saanud võivad taotleda kuni 5000 eurot.

Toetust saab taotleda:

1. eluaseme soetamiseks, kui perel puudub pere vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase on halvas seisukorras või ruumiliselt ebapiisav;

2. ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub näiteks vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav, küttekolded on amortiseerunud vms.

Taotlust saab esitada alates 06.05.2019.a. KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust). Taotlusi saab esitada ka paberil, posti teel aadressil Hobujaama 4, Tallinn, SA KredEx, 10151, Kodutoetus.

Olulisemad tingimused:

1. 2018. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem, kui 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetuseid, elatisraha ja 2018. aastal makstud kodutoetust.

Tulude tõendamiseks esitatakse KredEx'ile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2018.a. maksuandmete tõendid.

2. Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetusealusele elamispinnale. Eluaseme püstitamise, elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimise või eluaseme soetamise korral peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile, kus reaalselt elatakse.

3. Taotleja või tema kuni 15-aastane laps/lapsed peab olema toetusealuse elamispinna omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused).

4. Taotleja omandis ei või olla rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisasi.

5. Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredEx'ile esitatud toetuse kasutamise aruanne.

6. Peres kasvav raske või sügava puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta.

7. Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse koos.

Toetuse täpsed tingimused on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kinnitatud juhendis „Kodutoetus lasterikastele peredele". Juhend, taotlemiseks vajalik info ja korduma kippuvate küsimuste rubriik on leitav KredExi  www.kredex.ee. Lisaküsimuste korral vastavad taotlejate küsimustele kodutoetuse haldurid:

Kersti Saar, tel 6674 109
Aire Oolup, tel 6674 120
Anu Holmberg, tel 6674 110
E-posti aadress toetused@kredex.ee

Taotluse esitamisel abiks Tõrva Vallavalitsuse sotsiaalosakond: lastekaitsespetsialisti Kaie Lomp (5302 1125,   e-mail: kaie.lomp@torva.ee) ja Ester Siirak (5860 8005, e-mail ester.siirak@torva.ee).