« Tagasi

Veski 1 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Veski 1 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26. augustist 8. septembrini 2019 Hummuli raamatukogus ja Tõrva vallavalitsuses (Tõrva linn, Kevade 1). Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 9. septembril 2019 Tõrva Vallavolikogu saalis (Tõrva linn, Kevade 1). Lisainfo: madis.mumm@torva.ee, 7665 318. Materjalid on leitavad ka Tõrva valla kodulehel https://torva.kovtp.ee/koostamisel-olevad-detailplaneeringud.

Planeeringualaks on Hummuli alevikus Veski tn 1 kinnistu (kt 20801:001:0153), mille pindala on umbes 1,1 ha. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kruntideks kontorihoone, parkla ja seda ümbritseva pargi rajamiseks.

Veski tn 1 kinnistu asub Hummuli aleviku keskel ja on hetkel kasutuseta muruplats, mis ei paku puhkevõimalusi ega aita kaasa piirkonna arengule. Piirkonna üheks arendamise võimaluseks on kohalike ettevõtete kaasamine, mis tingib vajaduse Veski tn 1 kinnistu sihtotstarbe osalise muutmise ärimaaks. Omavalitsus näeb planeeringu koostamise eesmärgis võimalust tagada kinnistule parem kasutusviis, mis arvestab nii kohalike elanike kui ettevõtjate huve. Huvide tasakaalustamine on tagatud tingimusega, kus ärihoone ehitamisega kindlasti koos tuleb rajada ka park-haljasala.

Hummuli valla üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala puhke- ja virgestusmaa. Planeerimisseaduse kohaselt loetakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist. Detailplaneeringuga kavandatava ärihoone ja parkla alla jääva maa-ala suurus on ca 0,3 ha (ca 30% planeeritavast kinnistust) ja ülejäänud alal (ca 70% planeeritavast kinnistust) nähakse ette avaliku kasutusega park. Seega ei ole tegemist juhtotstarbe ulatusliku muutmisega, kuna enamus kinnistust planeeritakse üldplaneeringu kohaselt puhke- ja virgestusmaaks.