« Tagasi

Keskkonnakompleksloa eelnõu ja loa andmise otsuste eelnõude valmimise teade

Keskkonnaamet teatab, lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34, et OÜ Tõntso Agro (registrikood: 11736371) (aadress Valga maakond, Tõrva vald, Koorküla, Tõntso, 68508) Tõntso veisefarmile antava keskkonnakompleksloa nr KKL-505984 andmise otsuse ja kompleksloa eelnõud on valminud.
 
Kompleksloa saamise taotlus on esitatud farmikompleksile, kus planeeritakse laiendada tootmismahtu kuni 589 loomühikuni. OÜ Tõntso Agro Tõntso veisefarm (edaspidi käitis) asub Valgamaal Tõrva vallas Koorküla külas Vilsitüki maaüksusel (kinnistu registriosa nr 2553140, katastritunnus 20302:001:0047), Karjamaa-Tõntso maaüksusel (kinnistu registriosa nr 1316640, katastritunnus 20302:001:0600), Tõntso maaüksusel (kinnistu registriosa nr 278240, katastritunnus 20301:001:0257), Uue-Tõntso maaüksusel (kinnistu registriosa nr 74540, katastritunnus 20301:001:0256) ja Suure-Tõntso maaüksusel (kinnistu registriosa nr 1000040, katastritunnus 20302:001:0520).
 
Käitise tegevuse ja muudatuste lühikirjeldus:
  1. käitiste põhitegevuseks on veiste (piimalehmad) intensiivkasvatus.õ
  2. käitiste planeeritud uueks maksimaalseks mahuks on kuni 363 piimalehma, 282 lehmmullika, 73 kinnislehma ja 281 vasikat.
  3. käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.
Eelnõu(de), kompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post: info@keskkonnaamet.ee, telefon: 680 7901).
Eelnõu ja taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS  sisestades keskkonnalubade taotlused ja menetlused otsingus (leitav menüüst – KESKKONNALOAD) menetluse number nimega lahtrisse numbri - M-100398 ja vajutades nuppu Otsi.
 
Keskkonnaamet on otsuste tegemisel aluseks võtnud viimase ehk 14.06.2019 esitatud taotluse versiooni (taotluse nr T-KKL/1000131-5, dokumendina registreerimisnumber DM-100398-9).
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult (e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 68203 Valga) 21 päeva jooksul alates jooksul avaliku väljapaneku algusest arvates.
 
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.