« Tagasi

Valga 51a detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Tõrva Vallavalitsus teatab, et Valga 51a detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek toimub 06.05.2019 kuni 04.06.2019 Tõrva Vallavalitsuses (Tõrva linn, Kevade 1).

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Tõrva valla kodulehel http://torva.kovtp.ee/koostamisel-olevad-detailplaneeringud.

Detailplaneering hõlmab kogu Valga 51a kinnistut, mis asub Tõrva linnas Riiska järve vastas üle Valga tänava (katastritunnus: 82301:007:0018). Maa katastriüksuse sihtotstarve on 100% sihtotstarbeta maa, kinnistu pindala on 7,2 ha. 

Planeeringu eesmärk on rajada Valga 51a kinnistule individuaalelamud ja tiik. Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu jagamist 30 krundiks, et tekiks terviklik elamupiirkond.

Valga 51a detailplaneering on Tõrva linna üldplaneeringut muutev. Planeeritav kinnistu on üldplaneeringus määratud puhkemaaks. Puhkemaana käsitletakse avalikult kasutatavaid metsi, parkmetsi ja metsparke, mis on ette nähtud säilitada loodusilmelistena ja kus hooldustöid tehakse minimaalselt. Üldplaneeringut soovitakse muuta, kuna antud ala ei ole avalikus kasutuses puhkealana (kinnistu on eraomandis) ning asub välja arendatud äri- ja elamupiirkonnas. Tõrva linnas on juba olemas välja kujunenud ning avalikus kasutuses olevad rohe- ja puhkealad, mistõttu on linna ettevõtluse ja elamuarenduse seisukohalt oluline muuta planeeringuala juhtfunktsioon elamumaaks ning lubada Valga tänava äärsetele kruntidele ärimaa kõrvalfunktsioon. Nii on võimalik välja arendada kaasaegne elamutest ja väikeäridest (iluteenused, kauplused jms)  koosnev piirkond. Planeeringul ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju.