Lasteaed Tõrvalill hoolekogu

Liikmed:

  • Marko Ilisson - Päikesejänku rühma lastevanemate esindaja; hoolekogu esimees
  • Viivika Sprenger - Lepatriinu rühma lastevanemate esindaja
  • Diana Asi - Päevalille rühma lastevanemate esindaja
  • Siiri Nõmmsalu - õpetajate esindaja
  • Lauri Drubinš - Tõrva valla esindaja 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 

Hoolekogu koosseisu kuulub iga rühma lastevanemate vähemalt üks esindaja, õpetajate ja Tõrva linna esindaja.

 

Lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate rühmakoosolekute poolt üheks aastaks. Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu poolt.

 

Tõrva valla esindaja määrab Tõrva Vallavolikogu ja hoolekogu koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Esindaja võib olla tagasivalitav.

 

Lasteasutuse direktor esitab ettepaneku vallavalitsusele hoolekogu koosseisu kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning koostab oma tegevuse planeerimiseks igaks õppeaastaks tööplaani. 

 

Hoolekogu pädevus, täpsem valimise kord ja töökord on sätestatud Koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteaia põhimääruse peatükis 7.