Koostatav Tõrva valla üldplaneering

Tõrva Vallavolikogu 18.09.2018 otsusega nr 33 algatati Tõrva valla üldplaneering ja selle
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu eesmärk on kogu Tõrva valla
territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneering
koosneb Tõrva valda kujutavast kaardist ja seletuskirjast.
 
Kaardile on märgitud erinevate maa-alade kasutusfunktsioonid, mis iseloomustavad nii
hetkeolukorda kui tuleviku arengusuundasid. Määratakse ära maa-alad elamuehituseks, uuteks
tootmishooneteks, puhkamiseks jne. All oleval fotol on kujutatud väikest osa hetkel kehtiva
2004. aastal koostatud Tõrva linna üldplaneeringust, kus kollase ja tähisega „EV" on
tähistatud pere- ja ridaelamumaa ehk siis alad, kus asuvad eramajad. Triibulise ja „BR"-ga on
tähistatud äri- ja reservmaa ning tänasel päeval ongi seal Coopi pood. Uues koostavas Tõrva
valla üldplaneeringu kaardil märgitakse Coopi poe osa juba kaubandus- ja teenindushoone
maana.
 
Seletuskirjas on välja toodud ja põhjalikult lahti seletatud maa-alade üldised kasutamis- ja
ehitustingimused. Üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele ja
projekteerimistingimustele, mille põhjal toimub ehitiste kavandamine.
Üldplaneering ei ole küll krundipõhine, kuid mõjutab meid kõiki. Üldplaneering paneb paika,
missugust ruumi me enda ümber soovime. Üldplaneeringu koostamine on avalik protsess ning
kohalike inimeste, ettevõtete ja erinevate organisatsioonide kaasa mõtlemine on lausa
hädavajalik. Oma soovist kaasatud olla üldplaneeringu koostamisel võib teada anda Tõrva
Vallavalitsusele. Üldplaneeringu etapid, dokumendid, avalike arutelude ajad ja kohad
avalikustatakse aegsasti nii valla kodulehel, Facebookis kui ajalehes.
 
Lisainfot saab Tõrva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt (madis.mumm@torva.ee, 766 5318).
 
Hetkel kehtivate Tõrva linna ja Põdrala, Hummuli, Helme valdade üldplaneeringutega ning Tõrva valla üldplaneeringu algatamisotsusega on võimalik tutvuda all pool ja Tõrva Vallavalitsuse majas
(Kevade 1).