Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

Tõrva lasteaed Mõmmik on koolieelne lasteasutus, mis loob koolieast noorematele lastele soodsad tingimused kasvamiseks ja arenemiseks. Toetab lapsevanemate tegevust lapse arendamisel ning lapsele alushariduse omandamise võimaldamisel.

 

Visioon

Lasteaed on turvaline, tervislik elu-, arengu- ja kasvukeskkond, kus:

* austatakse last ja lapse mängu ning arvestatakse tema individuaalset eripära;

* laps saab kasvada omanäoliseks inimeseks koos oma pere ja teiste talle tähtsate inimestega;

* lapse psüühiline ja füüsiline puutumatus on tagatud;

* ühiselt kokkulepitud reegleid järgides arendab laps suhtlemis- ja koostööoskusi ning omandab häid kombeid.

 

Missioon

TOETADA LAPSE ARENGUVÕIMALUSI LÄBI POSITIIVSE ELLUSUHTUMISE JA RIKASTADA TEMA TUNDEMAAILMA LOODUSKASVATUSE NING ESIVANEMATE PÄRANDI TUTVUSTAMISE KAUDU.

 

Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

  • luua võimalused ja tingimused selleks, et lapsest kujuneks terviklik isiksus, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  • hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

 

Õppe- ja kasvatusprotsessi üldeesmärk on lapse kehaline, vaimne ja sotsiaalne, sealhulgas kõlbeline ja esteetiline areng ning eelduste kujunemine igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

 

Selleks lasteaed:

• loob lapsele arengut soodustava keskkonna; tagab turvatunde ja eduelamuse ning toetab lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritsevast elust, loodusest ja ühiskonna nähtustest;

• soodustab lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis inimeseks;

• toetab lapse ümbritseva maailma mõistmist, oma koha leidmist selles ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemist;

• suunab lapse arengut, toetab ja abistab vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustab neid.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted:

 

• lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

• lapse arengut soodustava keskkonna loomine;

• lapsele turvatunde ning eduelamuste tagamine;

• mängu kui lapse põhitegevuse kaudu mõtlemis- ja probleemilahendamisoskuste, eneseväljendamis-, koostöö- ja suhtlemisoskuste, empaatiavõime ja iseseisvuse arendamine;

• üldõpetuslikest põhimõtetest lähtumine;

• kodu ja lasteasutuse koostöö;

• humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

• eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste rahvuste  kultuuri eripära tundmaõppimine.

 

Rühma töötajatel on lastele ühesugused kokkulepitud reeglid.

Pedagoogilises tegevuses kehtib ühtse vastutuse printsiip ehk osalusteooria, kus kõik lasteaia töötajad vastutavad iga konkreetse lapse arengu eest.