KAGU-EESTI SPETSIALISTI ELUASEME TOETUSMEEDE

TAOTLUSVOORU ON PIKENDATUD 16. NOVEMBRINI!

Piirkonna majanduselu elavdamiseks ning tööturu olukorra parandamiseks on riik Kagu-Eesti programmi kaudu kutsunud ellu kvalifitseeritud spetsialistidele suunatud eluasemete toetusmeetme, millega on liitunud ka Tõrva vald.

Esmakordselt rakendatava meetme eesmärk on hoida ja väärtustada piirkonnas elavaid ning töötavaid spetsialiste, kes oma oskusteabe ja tööpanusega kohalikus ettevõtluses aitavad kaasa sellele, et piirkond areneks ja kohalik majandus saaks toetuda väljaõppinud spetsialistide teadmistele ja oskustele.
Toetatakse nii eluaseme ostmist kui ka olemasoleva renoveerimist.

NB! Toetusega saab korrastada või soetada üksnes Tõrva valla territooriumil asuvat eluruumi. Toetust võivad taotleda spetsialistid, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ja alaline elukoht ei ole taotluse esitamise aasta 1.jaanuari seisuga Tõrva vald, seega toetatakse uusi tulijaid. Spetsiaisti töökoht võib asuda Kagu-Eesti piirkonnas (s.o Võru, Põlva ja Valga maakond).

Käesoleval aastal on toetusmeetme rahaline maht ca 67 000 eurot.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda erasektori ettevõtluses töötavad spetsialistid, kes vastavad järgmistele nõuetele:

-taotlejal on piirkonna majandusarengu seisukohast vajalik haridus, väljaõpe või töökogemus;
-taotlejal on Kagu-Eesti piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe;
-taotleja brutotöötasu on taotluse esitamise seisuga suurem maakonna 2019. aasta keskmisest antud valdkonna brutotöötasust;
-taotlejal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
-taotleja on eluruumi omanik või kaas- või ühisomanik või on sõlminud notariaalse või lihtkirjaliku ostu-müügi eellepingu eluruumi ostmiseks. Ühis- või kaasomandi puhul toetatakse ühe omaniku eluruumi korrastamist ning sellisel juhul tuleb esitada teiste omanike kirjalik nõusolek, milles nõustutakse toetuse taotlemisega
-toetusalune eluruum peab olema vähemalt kolm aastat pärast projekti aruande kinnitamist toetuse saaja omandis ning tema alaline ja rahvastikuregistri järgne elukoht.

Toetuse suurus

Toetuse ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 2000 eurot ja maksimaalselt 10 000 eurot. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema rahaline ja moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Meetme raames antakse ühele eluruumile toetust üks kord.

Kestvus

Taotlusvoor on avatud 15. septembrist kuni 16. oktoobrini 2020.

Lisainfo: arendusspetsialist Ilona Tiigi, tel 766 5313, 56 487 228, e-post ilona.tiigi@torva.ee


TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlemine
Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase allkirjastatud taotluse koos dokumentidega.

Vormikohane taotlus lisadega tuleb saata Tõrva Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile torva@torva.ee. Vajalikud vormid leiad lehe allosast. 

Taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud 5-liikmeline hindamiskomisjon. Vallavalitsus kinnitab toetuste saajate nimekirja korraldusega ning sõlmib toetust saava spetsialistiga toetuslepingu.

Toetuse väljamaksmine ja aruandlus

Üldjuhul makstakse toetuse saajale 90% toetusest välja 10 kalendripäeva jooksul toetuslepingu sõlmimisest arvates ja 10% toetusest 10 kalendripäeva jooksul  pärast projekti aruande kinnitamist.
Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada projekti aruanne koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (abikõlblikud on vaid panga vahendusel ja toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud; kulutused, mis on tehtud sularahas, ei ole abikõlblikud).
Vallavalitsusel on õigus teostada vajadusel kohapealset kontrolli.

Vajaminevad dokumendid

Allkirjastatud taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
-tööandja ankeet;
-taotleja haridust või töökogemust tõendavate dokumentide koopiad;
-projekti eelarve;
-eluruumi ehitustööde puhul vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust. Juhul, kui vastavate tööde teostajale on seatud erinõudeid, peavad hinnapakkumised olema esitatud majandustegevuse registris vastavat õigust omava ettevõtja poolt. Kui võrreldavaid hinnapakkumisi pole võimalik esitada, tuleb esitada vastavad põhjendused ning hinnakalkulatsioonid. Hinnapakkumisi ei pea esitama eluruumi ostmise kulu kohta;
-eluruumi ostmise korral ostu-müügieelleping.

Õigusakt Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Tõrva vallas

LISA 1. Taotlusvorm 

LISA 2. Projekti eelarve

LISA 3. Tööandja ankeet

LISA 4. Aruande vorm

LISA 5. Hindamisjuhend