Avaldus huvihariduse ja -tegevuse toetuse maksmiseks noorele

Teise vooru taotlemise tähtaeg on 20. oktoober 2019.

 

Vastavalt Tõrva Vallavolikogu otsusele jaotati esimesest voorust järele jäänud toetusvahendid eesmärkide põhiselt selliselt, et tagatud oleks juba esimest voorust toetust saanud ringitegevuste jätkumine, eeldades taotlemist spordi, kultuuri ja transpordi jaotuses. 


Teise taotlusvooru toetuseid ei määrata inventari soetamiseks ning LTT (loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia) ning ettevõtlusõppe tegevuste rahastamiseks, sest volikogu otsuse alusel korrigeeritud rahastusvahendite jaotuses nimetatud valdkondadesse enam vahendeid ei jagunud. 


Esimese vooru taotlemise tähtaeg oli 30. aprill 2019 ning kokku määrati esimeses voorus toetusi 49-le taotlejale. Taotluseid esitati kõikide tegevusjaotuste lõikes. Eraisikute taotluste vastuvõtt on toimunud jooksvalt kogu aasta vältel. 


Toetuse andmise peamised eesmärgid on:

 

 • toetada varasemalt huvihariduse ja tegevuse toetuse ja kohalike omavalitsuste koostöögrupi abil ellu kutsutud huviringide tegevuse jätkamist;

 • suurendada loodus- ja täppisteaduste ning tehnikaalaste huviringide pakkumist Tõrva vallas sh. on eelistatud tulevikuerialad (II taotlusvoorus taotlemine suletud);

 • suurendada karjääriplaneerimise seisukohalt oluliste ja ettevõtlust ning erinevaid ameteid tutvustavate huviringide osakaalu (II taotlusvoorus taotlemine suletud);

 • suurendada rahvakultuuri edendavate huviringide kättesaadavust;

 • propageerida tervislikke eluviise läbi spordialaste huviringide toetamise;

 • parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust terves Tõrva vallas;

 • parandada huvihariduse ja -tegevuse pakkumise kvaliteeti (II taotlusvoorus taotlemine suletud).


Toetust makstakse:

 

Tõrva valla hallatavale asutusele ning valla territooriumil huviharidust või -tegevust korraldavale  eraõiguslikule juriidilisele isikule:

 

 • huvihariduses ja –tegevuses osalemiseks vajaliku transpordi korraldamiseks või sellega seonduvate kulude hüvitamiseks;

 • huvihariduse ja –tegevuse osutamiseks vajaliku inventari või vahendite soetamiseks ja renoveerimiseks (II taotlusvoorus taotlemine suletud);

 • huvihariduses ja –tegevuses osalemisega seonduval võistlusel või konkursil osalemisega seonduvate kulude hüvitamiseks;

 • huvihariduse ja –tegevuse osutamiseks vajalike tingimuste loomiseks sh. väljakute hoolduseks ja rendiks, va. juhul kui see läheb noorsootöö seaduse §-ga 15¹ vastuollu (II taotlusvoorus taotlemine suletud);

 • huvihariduse ja –tegevuse osutamisega seonduva juhendamistasu maksmiseks, va. juhul kui see läheb noorsootöö seaduse §-ga 15¹ vastuollu.


Rahvastikuregistri andmetel Tõrva vallas elavale 18-19 aastasele või alla 18-aastase noore puhul tema seaduslikule esindajale:

 

 • huvihariduses ja –tegevuses osalemiseks vajaliku transpordi korraldamiseks või sellega seonduvate kulude hüvitamiseks;

 • huvihariduses ja –tegevuses osalemisega seonduval võistlusel või konkursil osalemiseks 30 eurot päevas, kui võistlused toimuvad Eestis, väljaspool Tõrva valda. Kui võistlused toimuvad Eesti lähiriikides (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast), siis 100 eurot ning 200 eurot, kui võistlused toimuvad teistes Euroopa riikides ja Venemaa Föderatsiooni Euroopa osas, mis ei ole Pihkva ega Leningradi oblast või kaugemal;

 • väljaspool Tõrva valda huvihariduses või –tegevuses osalemiseks transpordikulude katmiseks kuni 40 eurot kuus ja osalustasu katmiseks kuni 50% ulatuses huvihariduse või -tegevuse kuutasust.

 
Toetuse taotlemiseks:
 
Tutvu täpsemate toetuse tingimuste ja piirmääradega: https://www.riigiteataja.ee/akt/421032019007
 
Taotlemine

Hallatavad asutused ja eraõiguslikud juriidilised isikud saavad toetust taotleda vähemalt kaks korda aastas. Tähtajad taotluste esitamiseks kinnitab vallavalitsus lähtuvalt huvitegevuse ja huvihariduse kavas vahendite olemasolust.

 
Eraisikud saavad toetust taotleda jooksvalt kuni huvihariduse ja huvitegevuse kava vahendite lõppemiseni või vallavalituse kinnitatud transporditoetuse jaotuses määratud vahendite lõppemiseni.