Avaldus huvihariduse ja -tegevuse toetuse maksmiseks noorele

Taotlused esitada hiljemalt 30. aprillil 2019.
 
Toetuse andmise peamised eesmärgid on:
 
 • toetada varasemalt huvihariduse ja tegevuse toetuse ja kohalike omavalitsuste koostöögrupi abil ellu kutsutud huviringide tegevuse jätkamist;
 • suurendada loodus- ja täppisteaduste ning tehnikaalaste huviringide pakkumist Tõrva vallas sh. on eelistatud tulevikuerialad;
 • suurendada karjääriplaneerimise seisukohalt oluliste ja ettevõtlust ning erinevaid ameteid tutvustavate huviringide osakaalu;
 • suurendada rahvakultuuri edendavate huviringide kättesaadavust;
 • propageerida tervislikke eluviise läbi spordialaste huviringide toetamise;
 • parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust terves Tõrva vallas;
 • parandada huvihariduse ja -tegevuse pakkumise kvaliteeti.
Toetust makstakse:
 
Tõrva valla hallatavale asutusele ning valla territooriumil huviharidust või -tegevust korraldavale  eraõiguslikule juriidilisele isikule:
 
 • huvihariduses ja –tegevuses osalemiseks vajaliku transpordi korraldamiseks või sellega seonduvate kulude hüvitamiseks;
 • huvihariduse ja –tegevuse osutamiseks vajaliku inventari või vahendite soetamiseks ja renoveerimiseks;
 • huvihariduses ja –tegevuses osalemisega seonduval võistlusel või konkursil osalemisega seonduvate kulude hüvitamiseks;
 • huvihariduse ja –tegevuse osutamiseks vajalike tingimuste loomiseks sh. väljakute hoolduseks ja rendiks, va. juhul kui see läheb noorsootöö seaduse §-ga 15¹ vastuollu;
 • huvihariduse ja –tegevuse osutamisega seonduva juhendamistasu maksmiseks, va. juhul kui see läheb noorsootöö seaduse §-ga 15¹ vastuollu;
Rahvastikuregistri andmetel Tõrva vallas elavale 18-19aastasele või alla 18-aastase noore puhul tema seaduslikule esindajale:
 
 • huvihariduses ja –tegevuses osalemiseks vajaliku transpordi korraldamiseks või sellega seonduvate kulude hüvitamiseks;
 • huvihariduses ja –tegevuses osalemisega seonduval võistlusel või konkursil osalemiseks 30 eurot päevas, kui võistlused toimuvad Eestis, väljaspool Tõrva valda. Kui võistlused toimuvad Eesti lähiriikides (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast), siis 100 eurot päevas ning 200 eurot päevas, kui võistlused toimuvad teistes Euroopa riikides ja Venemaa Föderatsiooni Euroopa osas, mis ei ole Pihkva ega Leningradi oblast või kaugemal;
 • väljaspool Tõrva valda huvihariduses või –tegevuses osalemiseks transpordikulude katmiseks kuni 40 eurot kuus ja osalustasu katmiseks kuni 50% ulatuses huvihariduse või -tegevuse kuutasust.
Toetuse taotlemiseks:
 
Tutvu täpsemate toetuse tingimuste ja piirmääradega: https://www.riigiteataja.ee/akt/421032019007
 
Taotlemine

Hallatavad asutused ja eraõiguslikud juriidilised isikud saavad toetust taotleda vähemalt kaks korda aastas. Tähtajad taotluste esitamiseks kinnitab vallavalitsus lähtuvalt huvitegevuse ja huvihariduse kavas vahendite olemasolust.

 
Eraisikud saavad toetust taotleda jooksvalt kuni huvihariduse ja huvitegevuse kava vahendite lõppemiseni või vallavalituse kinnitatud transporditoetuse jaotuses määratud vahendite lõppemiseni.