Tõrva valla üldplaneering

Taluhäärberid Tõrva vallas

Tänane Tõrva vald kattub suures osas Helme kihelkonna piiridega. Helme kihelkond on üks viiest Mulgimaa kihelkonnast, olles idapoolseim ja suurim.
Mulgimaa kirjeldamisel ja uurimisel on Helme kihelkonda käsitletud ühtse territooriumina, kus on kasutusel sarnane keelemurre, rahvariided ja alates XIX sajandi keskpaigast ka olulise tähisena ühisjooned arhitektuuris. Kuigi selles osas ei ole uurimustes kirjeldatud olulisi erinevusi, on Pärdi (2012) nimetanud Mulgimaa lõunaosas (Karksi, Helme ja Halliste) asuvaid häärbereid vanemaks taluhäärberi tüübiks, mida peeti sarnasteks tolleaegsete mõisahoonetega.

Käesolev uuring on teadaolevalt esimene Helme kihelkonna häärbereid, nende olukorda ja asukohta kirjeldav eraldiseisev ülevaade. Varasemal ajal on küll eraldi käsitletud Karksi ja Halliste kihelkondade arhitektuuri sh. taluhäärbereid (Pärdi, 2008) ning läbi ajaloolise tausta kogu Mulgimaale iseloomuliku ehituskunsti esiletõusu (Troska, 1976). Hindamatuks materjaliks uuringu läbiviimisel on kogu Eestit hõlmavad kuid maakondlikku jaotust kasutavad teosed „Eesti taluhäärberid" (Pärdi, 2005, Pärdi, 2007, Pärdi, 2009; Pärdi, 2010), kus olulise osa hõlmavad Valgamaa osana Helme kihelkonnas asuvad hooned.

Varasemal ajal on erinevate uuringute käigus ühel või teisel moel kirjeldatud kaitsmata ehituspärandit Tartumaal (Tamm ja Kimmel, 2010) ja koostatud raamatusari RMK eestvõttel maakondade ainelisest pärandkultuurist (vt. nt. Valgamaa pärandkultuurist, 2010). Eesti uuemas arhitektuuri- ja rahvakultuuris on taluhäärberid oluline ja huvitav nähtus. Põhjusel, et arhitektuuriloos seostatakse traditsioonilisust eelkõige rehetarega ning maapiirkondade arhitektuuripärandit mõisahoonetega, ei saa häärberite loo tundmist pidada heaks. Oskamaks taluhäärbereid vääriliselt hinnata ja hoida, tuleb neid tundma õppida ja uurida.

Käesoleva uurimistöö käigus külastati, kirjeldati ning pildistati ligikaudu 100 tänase Tõrva valla territooriumil asuvat taluhäärberit või muud piirkonna arhitektuuri iseloomustavad hoonet.

Mulgi taluhäärberid kaardirakenduses

Tõrva valla taluhäärberite uuringu kokkuvõte

Töö on valminud Euroopa Sotsiaalfondi toel.