Esita oma idee Tõrva valla kaasava eelarve ideekorjesse!

Tõrva valla kaasavasse eelarvesse on võimalik ideid esitada selle aasta lõpuni. Ettepanekuid saab saata  e-posti teel torva@torva.ee, Tõrva valla kodulehel, posti teel Tõrva vallavalitsusele aadressil Kevade 1, Tõrva linn või paberkandjal Tõrva vallavalitsuse sekretärile.

Kaasav eelarve on paljudes maailma riikides kasutatav kogukonna kaasamise viis, kus valla eelarve koostamisel antakse kohalikele inimestele otsene võimalus kulutuste tegemisel teatud summa osas kaasa rääkida.

Tõrva valla eelarves on kaasava eelarve osa suuruseks 20 000 eurot.

Kes saab ideed esitada ja millised peavad ettepanekud olema?
Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ideena pakutav rajatav objekt, sündmus või muu ettevõtmine peab olema suunatud avalikkusele.
Idee esitaja võib, aga ei pea ise olema idee elluviija.

Mida ettepanek peab sisaldama?
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Tõrva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Tõrva valla eelarvest vajalik ja oluline);
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Mis saab edasi?
Pärast ideekorje lõppu analüüsib esitatud ettepanekuid hindamiskomisjon.
Ettepanekute analüüsil ja hindamisel lähtutakse ettepaneku teostatavusest, kulutuste põhjendatusest ja eelarve läbipaistvusest ning mõjust kogukonna vajadustele.
Kõik tehniliselt korrektsed esitatud ettepanekud suunatakse rahvahääletusele, mille põhjal reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule. Ellu viiakse enim hääli saanud idee(d) kaasava eelarve rahaliste vahendite ulatuses.
Hääletusel saavad osaleda ainult Tõrva valda registreeritud elanikud, kes on vähemalt 16-aastased.

Pane oma idee kirja - võib olla saab just teie mõte teoks!

Loe ka kaasava eelarve hea tava!

Lisainfo:
Ilona Tiigi
arendusspetsialist
ilona.tiigi@torva.ee