Lepingute sõlmimine soojuse ostmiseks

Tõrva Vallavalitsus soovib kaugküttevõrkudes taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja hinna vähendamise eesmärgil sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks.

Võrkude asukohad, vajalikud võimsused ja kalendriaasta tootmismahud:

 • Helme võrgupiirkond, 0,5 MW; kuni  1 500 MWh, suvist sooja vett ei toodeta;
 • Linna küla võrgupiirkond, 0,4 MW; kuni 600 MWh, suvist sooja vett ei toodeta;

Teadaolevad lepingutingimused:

 • Soojuse tootmise seadmete võimsus peab olema reguleeritav 5%...100%;
 • Tootmiskompleksi kooseisu kuulub ka soojustorustik kuni kaugküttevõrguni. Soojuse tootjad peavad kooskõlastama enne teate esitamist täpse võimaliku liitumispunkti asukoha;
 • Käitise valmimise tähtaeg on hiljemalt 36 kuu jooksul peale lepingu sõlmimist.

Sooviavalduses informeerida kaugküttevõrkude lähedusse planeeritavate uute soojuse tootmise käitiste rajamisest (uueks rajatavaks käitiseks loetakse ka põhitootmisseadmete asendamist olemasolevas käitises, kasutades olemasoleva käitise tehnilist infrastruktuuri), millele operaator soovib sõlmida Helme teenus OÜ soojuse müügi lepingut.

Sealjuures peavad käitised vastama järgnevatele tingimustele:

 • käitis kasutab taastuvaid energiaallikaid (eeldatavalt puit, muul juhul esitada täpne kütuseliik);
 • käitis kasutab parimat olemasolevat keskkonnasäästlikku tehnoloogiat;
 • ajagraafik, mis tõendab et soojuse tootmise alustatakse hiljemalt 36 kuu jooksul peale lepingu sõlmimist.

Lisaks tuleb sooviavalduses esitada alljärgnev informatsioon:

 • käitise planeeritud asukoht (aadress ja tootmismaa katastritunnus) ning õiguslik alus sinna käitise rajamiseks;
 • kinnitus, et käitise rajamiseks puuduvad takistavad asjaolud;
 • käitise soojuslik võimsus;
 • kasutatava tehnoloogia lühikirjeldus;
 • soojusettevõtja omaniku (osanike otsus, nõukogu otsus või muu samaväärne) kinnituskiri investeeringute teostamise nõusolekuga.

Kvalifitseerimistingimused:

 • osaleja peab olema registreeritud äriregistris;
 • osalejal ei tohi olla maksuvõlgnevusi;
 • osaleja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ning tema suhtes ei tohi olla algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;
 • osaleja peab omama eeldusi pakkumise kutse dokumentides toodud nõuetele vastava käitise tööle rakendamiseks hiljemalt nõutud tähtajaks.

Sooviavaldus  ja nõutud lisamaterjalid (dokumendid) peavad olema vormistatud eesti keeles. Dokumendid tuleb Tõrva Vallavalitsusele esitada digitaalselt allkirjastatuna torva@torva.ee  või paberkandjal aadressil Kevade tn.1 Tõrva, hiljemalt 13 veebruar 2018 kell 10.00.

See teade on avaldatud üksnes informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimiseks läbirääkimiste alustamise otsuse teeb Tõrva Vallavalitsus lähtuvalt laekunud teabest kavandatavate käitiste kohta.

Lisainformatsioon:

Tõnu Jaansalu
tonu@torva.ee