Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine

Keskkonnaministri 3. märtsi 2017. a käskkirjaga nr 260 ja 12. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 1204 on algatatud määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määruse eelnõuga on plaanis kaitse alla võtta 59 uut kaitseala üle Eesti.

Tõrva vallas võetakse kaitse alla:

  • Pilpa looduskaitseala Ala, Pilpa ja Taagepera külas;
  • Ransi looduskaitseala Ransi külas;
  • Viira looduskaitseala Voorbahi külas.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal kuni 30.07.2018 Tõrva Vallavalitsuses (Kevade 1, Tõrva), Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, Võru) ning Keskkonnaameti veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjade-ja-kaitsekorralduskavade-avalikustamine-58

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult aadressil info@keskkonnaamet.ee, lähimasse Keskkonnaameti kontorisse või Keskkonnaameti Võru kontorisse (Karja 17a, Võru) hiljemalt 30.07.2018. Eelnõu avalik arutelu toimub vastavasisulise ettepaneku alusel.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt veebruaris 2019. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti aprillis 2019. aastal.

Lisainfo: Maarja Annuk, maarja.annuk@keskkonnaamet.ee