Soe tee 12 ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Tõrva Vallavalitsus teatab, et Tõrva Vallavalitsuse 31.10.2018  korraldusega nr 589 kehtestati Soe tee 12 ja lähiümbruse detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on laiendada ja rekonstrueerida Soe tee 12 maaüksusel (20801:003:0940) paiknevaid hooneid, et hakata olemasolevates hoonetes käitlema väetisi mahus kuni 15 000 tonni aastas. Keemilisi reaktsioone tootmisprotsessis ei toimu, toorained tuuakse kohale ning soovitud omadustega väetis saadakse komponentide õiges koguses doseerimise ja kokku segamisega. Planeeringuga lahendatakse ehitiste teenindamiseks vajalike teede, parklate, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad ning vajadusel määratakse kitsendused ja servituutide seadmise vajadus. Planeeringuala pindala on ca 7,7 ha.

Keskkonnamõjude eelhinnangust selgus, et planeeritav väetiste segamise ja logistikakeskus ei kvalifitseeru ohtlikuks ettevõtteks ning ei kuulu olulise ruumilise mõjuga ehitiste hulka planeerimisseaduse mõistes. Tootmiskompleksis ei käidelda orgaanilisi lahusteid, vedelkütuseid ega muid kergesti lenduvaid vedelkemikaale. Ohutu kauguse tagamiseks elamistest ja ühiskondlikest hoonetest on koostatud riskianalüüs, milles on ära määratud ammooniumnitraadi ja kaaliumnitraadi käitlemise piirtingimused. Kavandatud tegevusega ebameeldivaid lõhnu tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool ei esine.

Hummuli valla üldplaneeringu järgselt asub planeeritav ala tootmismaa juhtfunktsiooniga alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, st järgitud on üldplaneeringu põhimõtteid.

Kehtestamise otsusega ja planeeringuga on võimalik tutvuta Tõrva Vallavalitsuses (Tõrva linn, Kevade 1) ja Tõrva valla veebilehelt https://torva.kovtp.ee/soe-tee-12-ja-lahiumbruse-detailplaneering .