Audiitorteenuse ostmine Tõrva valla konsolideerimisgrupi asutustele 2018. ja 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks.

Hanke nimetus:  Audiitorteenuse ostmine Tõrva valla konsolideerimisgrupi  asutustele 2018. ja 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks.

Hankeobjekti kirjeldus:

Hanke objektiks on Tõrva valla konsolideerimisgruppi kuuluvatele asutustele audiitorteenuse ostmine  2018. ja 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks.

Tõrva valla konsolideerimisgruppi kuuluvad: Tõrva Vallavalitsus, OÜ Tõrva Tervisekeskus, OÜ Tõrva Veejõud, SA Tõrva Haigla.

Hanke mahtu kuuluvad tegevused:

Tõrva valla konsolideerimisgruppi kuuluvate asutuste 2018. ja 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimine ja audiitoriaruande esitamine.

Pakkumused:

Hinnapakkumuses tuleb eraldi välja tuua teenuse hind

 • Tõrva valla 2018. ja 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerimise hind.
 • Tõrva Veejõud OÜ 2018. ja 2019. aasta majandusaasta aruande auditeerimise hind.
 • Tõrva Tervisekeskus OÜ 2018. ja 2019. aasta majandusaasta aruande auditeerimise hind.
 • Tõrva Haigla SA 2018. ja 2019. aasta majandusaasta aruande auditeerimise hind.

Pakkumus tuleb esitada vastavalt hanketeate lisas 1 toodud pakkumuse maksumuse esildise vormile.

Pakkumuste esitamise aeg ja koht:

 • Pakkumused esitada kirjalikult aadressil Kevade 1, 68605 Tõrva linn  või e- posti aadressil torva@torva.ee märksõna „Audiitorteenus 2018".
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.11.2018 kell 17.00.
 • Pakkumise tähtajast hiljem saabunud pakkumised võib Hankija tagasi lükata.

Planeeritav hankelepingu kehtivus:

 • Kavandatav alguskuupäev     20.12.2018
 • Kavandatav lõppkuupäev      30.06.2019.

Nõuded pakkujale:

 • Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (2015-2017)  jooksul auditeerinud Eestis vähemalt kahe omavalitsuse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet.
 • Pakkuja esitab loetelu vabas vormis tema poolt auditeeritud olulisematest juriidilistest isikustest (sh kohalikud omavalitsused, äriühingud), tuues eraldi välja nende bilansimahu ja töötajate arvu.
 • Pakkuja juhtiv- ja täitevaudiitor peavad Audiitortegevuse seaduse kohaselt olema kantud audiitorite nimekirja. Pakkujal tuleb esitada tõendusmaterjal juhtiv- ja täitevaudiitori audiitorite nimekirja kandmise ja kehtiva kutsetegevuse (kutsetegevus ei tohi olla peatunud või lõppenud) kohta ning juhtiv- ja täitevaudiitori CV-d.

Eduka pakkumuse valik:

 • Eduka pakkumuse valiku aluseks on konsolideerimisgruppi kuuluvate asutuste audiitorteenuse madalaim hind kokku.
 • Võrdsete hinnapakkumiste korral on hindamise kriteeriumiks suurim ja pikaajalisem kogemus omavalitsuse auditeerimisel.
 • Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist teeb Hankija eduka pakkumuse esitanud Pakkujale ettepaneku sõlmida teenuse lepingud iga konsolideerimisgruppi kuuluva asutusega eraldi.

Lisa 1 Pakkumuse maksumuse esildise vorm

Kontaktisik: finantsjuht Maire Appo, tel  766 5320, e post maire.appo@torva.ee.