Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 23.aprillil 2019 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1.Umbusalduse avaldamine Tõrva vallavanemale
Ettekandja: avalduse esitajate esindaja

2. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

3. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu

4. Tõrva Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

5. Tõrva Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 15 „Tõrva Vallavalitsuse põhimäärus" muutmine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

6. Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse struktuuri kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

7.Vallavalitsuse liikme vabastamine vallavalitsuse liikme kohustustest
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

8. Abivallavanema ametist vabastamine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

9. Palgalise valitsusliikme ametisse nimetamine, töötasu ja hüvitise määramine

Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

10. Vallavara valitsemise kord I lugemine
Ettekandja: vallamajanduse osakonna juhataja Tõnu Jaansalu

11. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandja: vallasekretär Signe Kiin

12. Volituste andmine lepingute sõlmimiseks
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

 

 

 

 

Enn Mihailov
volikogu esimees

Määruste eelnõud