Valminud on Tõrva valla haridusvaldkonna analüüs - lisatud video

Sel sügisel hakatakse koostama Tõrva valla haridusvõrgu arengukava. Enne seda valmis aga haridusanalüüs, kuhu on kokku koondatud viimase kümne aasta statistilised andmed.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide tööd. Selle osaks on hariduse kättesaadavus ja võimalused kvaliteetse alus-, üld- ja huvihariduse omandamiseks koduvallas. Haridusvaldkonna tähtsust kohaliku elu korraldamisel näitab ka asjaolu, et hariduskulud moodustavad väga olulise osa omavalitsuste eelarvest.

Samas on tähtis, et valla haridusasutuste võrk on vastavuses valla rahvastiku pikaajalise arenguga ja kulutõhus, et õppijatele oleks tagatud võimalikult parima hariduse omandamine, mitmekülgne ja sisukas vaba aja veetmine ning hariduslik eneseteostus lähtuvalt õppija vajadustest ja võimetest.

Nende eesmärkide saavutamise tarvis on Tõrva vallal vaja omada haridusvaldkonna pikaajalist strateegiat, mis on ühinemisjärgse valla tuleviku üks võtmevaldkondadest. Hariduspoliitika haakub tihedalt valla rahvastikupoliitika ja konkurentsivõime kujundamisega, mis on keskseid teemasid valla jätkusuutlikkuse tagamisel.

Selle kõige pärast valmiski Tõrva valla haridusvaldkonna analüüs. Tõrva abivallavanem Andres Agan seletas, et haridusvõrgu analüüs annab sisendit sügisel algavale haridusvõrgu arengukava koostamisele, mis on alus haridusasutuste efektiivseks majandamiseks.

Analüüsis leitavate andmete korjamist alustati eelmise aasta novembrist ning viimased peatükid pandi kokku selle aasta mais. Dokumendis on kasutatud andmeid aastatest 2008–2018. Kuna arvandmeid on palju ja sisendit on andnud mitmed allasutused, siis on viimastel nädalatel toimunud andmete järelkontroll, et ei leiduks ühtegi viga. Analüüs peab oma andmetelt olema täpne ja statistiliselt pädev.

Dokument on Agana sõnul oluline sellepärast, et see saab olla aluseks järgmistele käikudele tulevikus. „Selleks et juhtimislikku otsust vastu võtta, peab olema millelegi toetuda," sõnas ta.

Analüüsiga võetakse kokku kogu Tõrva valla haridusvaldkonda puudutav ning antakse sellele eksperdipoolsed hinnangud, mis põhinevad Eesti regionaalarengu eripäradel, teiste piirkondade näidetel ning eksperdi tunnetusel. Kindlasti ei ole aga analüüs ise arengudokument, sest seal toodud näited ja võimalused tuginevad eelkõige eksperdi praktikal ja kogemusel. Küll aga on sellest võimalik hiljem lähtuda.

Analüüsi pani kokku Rivo Noorkõiv, kes koostas mullu ka Tõrva valla arengukava. Noorkõiv on kohaliku arengu tunnustatumaid asjatundjaid, kes on alati kaasatud riigi halduskorralduse muutmise projektidesse. 

Lisainfo:
Andres Agan
Tõrva abivallavanem