Valga 51a detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Tõrva Vallavalitus teatab, et Tõrva Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 1-3/2020/7  jäeti algatamata Valga 51a detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Valga 51a detailplaneering algatati Tõrva Linnavolikogu 15. juuni 2010. otsusega nr 15. Planeeringu korraldaja on Tõrva Vallavalitsus, huvitatud isik ja planeerimisettepaneku tegija on Ahti Saar, koostaja MaastikConsult OÜ.

Detailplaneering hõlmab kogu Valga 51a kinnistut, mis asub Tõrva linnas Riiska järve vastas üle Valga tänava (katastritunnus: 82301:007:0018). Planeeringu ala on 100% sihtotstarbeta maa  pindalaga umbes 7,2 ha. Detailplaneeringu lahendus näeb kinnistu jagamist 30 krundiks, et rajada Valga 51a kinnistule individuaalelamud ja tiik. Planeering on Tõrva linna üldplaneeringut muutev, kuna ala on määratud puhkemaaks, kuid detailplaneeringuga soovitakse muuta juhtfunktsiooni elamumaaks ning lubada Valga tänava äärsetele kruntidele ka ärimaa kõrvalfunktsioon.

Koostatud eelhinnangus ei peeta keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist vajalikuks, kuna arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei ole oodata detailplaneeringu elluviimisel ning hoonete ja rajatiste sihipärase kasutamisega olulist keskkonnamõju.

Tõrva Vallavolikogu Valga 51a detailplaneeringu  keskkonnamõju strateegilise hindamise  (KSH) algatamata jätmise otsusega  on võimalik tutvuda Tõrva Vallavalitsuses (Tõrva linn, Kevade 1) ja Tõrva valla kodulehel.