« Tagasi

Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 15.10.2019
Avaldamise lõpp: 16.10.2119
 
Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse (THS) § 40 lõike 1 alusel. Samuti keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus § 12 lõike 1 ülaindeksiga 1 alusel.
 
Keskkonnaamet teatab, et OÜ Tõntso Agro (registrikood: 11736371) (aadress Valga maakond, Tõrva vald, Koorküla, Tõntso, 68508) poolt edastatud taotluse ja menetluse käigus kogutud teabe alusel on Keskkonnaamet väljastatud keskkonnakompleksloa nr KKL-505984.
 
Kompleksloa saamise taotlus on/oli esitatud farmikompleksile, kus planeeritakse laiendada tootmismahtu kuni 589 loomühikuni. OÜ Tõntso Agro Tõntso veisefarm (edaspidi käitis) asub Valgamaal Tõrva vallas Koorküla külas Vilsitüki maaüksusel (kinnistu registriosa nr 2553140, katastritunnus 20302:001:0047), Karjamaa-Tõntso maaüksusel (kinnistu registriosa nr 1316640, katastritunnus 20302:001:0600), Tõntso maaüksusel (kinnistu registriosa nr 278240, katastritunnus 20301:001:0257), Uue-Tõntso maaüksusel (kinnistu registriosa nr 74540, katastritunnus 20301:001:0256) ja Suure-Tõntso maaüksusel (kinnistu registriosa nr 1000040, katastritunnus
20302:001:0520).
 
Käitise tegevuse ja muudatuste lühikirjeldus:
1) käitiste põhitegevuseks on veiste (piimalehmad) intensiivkasvatus.
2) käitiste planeeritud uueks maksimaalseks mahuks on kuni 363 piimalehma, 282
lehmmullika, 73 kinnislehma ja 281 vasikat.
3) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.
 
Keskkonnaamet jättis 14.10.2019 kirjaga nr DM-100398-11 keskkonnamõju hindamise algatamata OÜ Tõntso Agro Tõntso veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL-505984 taotlusele.
 
Piiriülest keskkonnamõju eeldada ei saanud, keskkonnamõju hindamise menetluste liitmise vajadust ei olnud ning samuti ei tuvastatud täiendavate keskkonnauuringute vajalikkust.
 
Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega (sh. keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega) on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post: info@keskkonnaamet.ee, telefon: 680 7901).
 
Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega seotud küsimuses on kontaktisikuks Maikel Daniel (Kesk 12, e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee,
telefon: 680 7901).
 
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.
 
Antud menetlusega seotud dokumendid (sh. keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega) on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) sisestades keskkonnalubade taotlused ja menetlused otsingus (leitav menüüst – KESKKONNALOAD) menetluse number nimega lahtrisse numbri - M-100398 ja vajutades nuppu Otsi.
 
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
 
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Keskkonnakorralduse spetsialist Maikel Daniel
Telefon: 6807902
E-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee
 
Teadaande number 1532417