« Tagasi

Tõrva Vallavalitsuse enampakkumise teade

Tõrva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise  järgmise vallavara müügiks:

Kinnistu Tootmise, Helme alevik (katastritunnus 82401:001:0162, pindala 3664 m2, sihtotstarbega tootmismaa 100%). Kinnistul asub pumbamaja (ehitusalune pind 102 m2,  ehitusregistri kood 120851742).

Enampakkumise alghind 6000 eurot, osavõtutasu  30 eurot, tagatisraha 500 eurot.

Enampakkumise lisatingimused:

1.1. Ostjal on kohustus investeerida ostetud varasse 2 aasta jooksul ostu-müügi lepingu sõlmimisest vähemalt 100 000 eurot. Juhul, kui ostja eelnimetatud tingimust ei täida, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10 000 eurot. Leppetrahvi maksmine ei vabasta ostjat investeerimiskohustusest.

1.2. Kuni investeerimiskohustuse täitmiseni võib kinnistu edasine võõrandamine või asjaõigusega koormamine toimuda vaid Tõrva Vallavalitsuse nõusolekul. Juhul, kui ostja eelnimetatud tingimust ei täida, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10 000 eurot.

1.3. Kui ostja ei ole täitnud punktis 3.1. nimetatud investeerimiskohustust, k.a juhul, kui ostja soovib enne punktis 3.1 nimetatud tähtaja saabumist ja investeerimiskohustuse täitmist võõrandada kinnistut kolmandale isikule, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10 000 eurot  ja kasutada kinnistu tagasiostuõigust. Tagasiostuhinnaks on hind, millega kinnistu võõrandati ostjale. Tagasiostuõiguse kohta kantakse märge kinnistusraamatusse.

1.4. Tootmise kinnistule seatakse vahetult peale ostu-müügi lepingu sõlmimist tasuta       teeservituut Katlamaja kinnistu (katastritunnus 82401:001:0161) igakordse omaniku       kasuks. Katlamaja kinnistule seatakse teeservituut Tootmise kinnistu igakordse  omaniku kasuks. Katlamaja kinnistule servituudi seadmine toimub ostja vastava       taotluse alusel eraldi.

 1.5. Enampakkumise võitja tasub kinnistu müügihinna ostu-müügi lepingu ja       asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks.

 1.6. Kõik vara omandiõiguse ülemineku ja märgete ning servituutide seadmisega  seotud kulud tasub ostja.       

Enampakkumine toimub 08.augustil 2019 Tõrva Vallavalitsuses aadressil Kevade 1 Tõrva, kell 09.00. Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Tõrva Vallavalitsuse kassasse või arveldusarvele EE231010202007043007 hiljemalt 07.augustil 2019. Täiendav informatsioon telefonil 5153546 Aivar Uibu.