Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 18.juunil 2019 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

2. Tõrva valla 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Agu Kabrits

3. Tõrva valla 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma

4. Tõrva valla tunnustusavaldused ja nende andmise kord
Ettekandja: kultuurispetsialist Piret Karu
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Aleksander Zemskov

5. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate ülesannete osaline delegeerimine
Ettekandja: vallasekretär Signe Kiin
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Aleksander Zemskov

6. Tõrva Vallavolikogu 20.02.2018 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise tingimused ja kord" muutmine
Ettekandja: vallasekretär Signe Kiin

7. Peremehetu vara omaniku kindlakstegemine
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu

Eelnõud

 

Enn Mihailov
volikogu esimees