Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 10.septembril 2019 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1.  Tõrva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031 kinnitamine
Ettekandja: Sweco Projekt AS projektijuht Sven Otsmaa
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

2. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

3. Tõrva valla 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Osijärv

4. Koostöölepingu Tõrva ujulakompleksi rajamiseks heakskiitmine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

5. Tõrva linnas Puiestee tn 1 kinnistule hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann
Kaasettekandja planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

6. Tõrva Vallavolikogu 21.05.2019 määruse nr 7 "Vallavara valitsemise kord" muutmine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

7. Hummuli Põhikooli sisehindamise aruande 2015-2018 kooskõlastamine
Ettekandja: Hummuli Põhikooli direktor Evelin Tiivel
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Aleksander Zemskov

8. Tõrva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019 kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem Andres Agan
Kaasettekandja: noorsootöökomisjoni esimees Eero Viisu

9. Tõrva valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Madis Mumm
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

10. Pädevuse delegeerimine
Ettekandja: vallasekretär Signe Kiin

Eelnõud

 

Enn Mihailov
volikogu esimees