Koostamisel olevad detailplaneeringud

Tikste tn 5 ja Tikste tn 16 kinnistute detailplaneering

Internaatkooli maaüksuse detailplaneering

Internaatkooli maaüksuse detailplaneering on algatatud Helme Vallavolikogu 20. detsembri 2016 otsusega nr 30.
Detailplaneeringu eesmärk on Tõrva vallas Kirikukülas, Pokardi asumis Internaatkooli (katastrinumber 20301:001:0224) kinnistu jagamine elamumaa kruntideks, ühiskondlike hoone maaks ning transpordimaaks; kruntidele ehitusõiguse määramine; juurdepääsude ja liikluskorralduse lahendamine; tehniliste kommunikatsioonide lahenduse ja paiknemise, haljastuse ning heakorrapõhimõtete määramine.
Planeeringu koostamise käigus on selgunud planeeringuala laiendamise vajadus. Planeeringuga on vajalik ette näha võimalus planeeringualale viiva juurdepääsutee laiendamiseks. Seoses sellega hõlmatakse osaliselt ka Staadioni (20301:001:0228), Väike-Pokardi (20302:002:0940), Lille  (20301:001:0226) ja Pokardi (20302:002:0950) katastriüksused. Muudetud piiridega planeeringuala suurus on ligikaudu 8,8 ha.

Jõeäärse kinnistu detailplaneering

Riiska puhkeala detailplaneering

Valga 51a II detailplaneering (avalik väljapanek 17.05.2021-14.06.2021)

Detailplaneering hõlmab kogu Valga 51a kinnistut (katastritunnus: 82301:007:0018, 100% sihtotstarbeta maa) ning Järve puhkeala (katastritunnus: 82301:007:0019, 100% üldkasutatav maa), mis asuvad Tõrva linnas Riiska järve vastas üle Valga tänava. Planeeringuala suurus koos Järve puhkeala katastriüksusega on ligikaudu 7,5 ha. Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu jagamist 29 krundiks, et rajada Valga 51a kinnistule individuaalelamud ja tiik. Planeering on Tõrva linna üldplaneeringut muutev, kuna ala on määratud puhkemaaks, kuid detailplaneeringuga soovitakse muuta juhtfunktsiooni elamumaaks ning lubada Valga tänava äärsetele kruntidele ka ärimaa kõrvalfunktsioon.