Tõrva Avatud Noortekeskuse kodukord

Selleks, et kõigil külastajatel oleks võimalik noortekeskuses meeldivalt oma vaba aega veeta on vaja järgida ka mõningaid reegleid.
 
Tõrva Avatud Noortekeskus on avatud kõigile 7-26 aastastele noortele, kes soovivad meeldivalt aega viita, osa võtta erinevatest aktiivsetest tegevustest ja noorteüritustest ning leida uusi tuttavaid.
 

Sisenedes noortekeskuse ruumidesse:

 • Pühi  puhtaks jalad, pane jalga vahetusjalanõud ja jäta üleriided garderoobi ning seda ikka seetõttu, et ruumid ja põrandad püsiksid puhtana.
 • Pane oma õige nimi koheselt kirja ja tee seda kindlasti loetavalt, kuna see on nii SINULE kui ka noortekeskuse olemasolule kasulik.
 • Otsi üles noortekeskuses hetkel vastutav isik ja ütle talle TERE, austa tema nõudmisi ja palveid, kuna tänu temale on sul võimalus noortekeskuses aega veeta.

Pea lugu endast ja teistest - täida viisakusreegleid:

 • Ära kakle, ära ropenda ning ära suhtu teistesse külastajatesse lugupidamatult!
 • Pane prügi prügikasti (ka näts on prügi)!
 • Abista, juhenda ning ole eeskujuks endast pisematele külastajatele
 • Ole kõigiga sõbralik ja lahke.
 • Aseta enda poolt kasutatud vahendid ettenähtud kohale (sh kööginõud).
 • Ära unusta lahkumisel jätta viisakalt hüvasti.

Sul on õigus:

 • Kasutada keskuse lahtiolekuajal pakutud teenuseid ja vara.
 • Avaldada enda arvamust ja teha ettepanekuid paremaks keskuse tööks.
 • Algatada omal initsiatiivil üritusi, projekte ja neid ellu viia eelnevalt kooskõlastades noortekeskuse töötajatega, abistame sind võimaluse ja sobivuse korral jõu ja nõuga!
 • Võtta osa tasuta või sümboolse tasu eest keskuses ja väljaspool keskuse ruume toimuvatest Tõrva ANKi üritustest ja projektidest.
 • Osaleda keskuses toimuvates loengutes, õppustes ja avatud huviringide töös.
 • Üürida kokkuleppel, vastavalt kehtestatud hinnakirjale, keskuse ruume.
 • Kutsuda korrale ja informeerida keskuse töötajat nendest, kes kodukorra reeglitest kinni ei pea.

Siin on sul keelatud (keskuse ruumides ja territooriumil):

 • Ebaviisakas käitumine teiste noorte ja ANK töötajate suhtes.
 • Noortekeskuse territooriumil suitsetamine, alkoholi ja teiste mõnuainete tarbimine. Samuti pole lubatud viibida noortekeskuses joobes olekus või tuua kaasa uimastavaid aineid ja alkoholi.
 • Kahjustada keskuse ja teiste liikmete isiklikku vara (lõhkuda, varastada jne).

Siin oled sa kohustatud:

 • Alluma noortekeskuse kodukorrale, kirjalikele teadetele ja noortekeskuse töötajate korraldustele ning täitma Eesti Vabariigi õigusakte.
 • Kasutama heaperemehelikult olemasolevaid mänge, arvuteid ja teisi vahendeid ning hoidma neid kui enda asju, et ka teised neid hiljem kasutada saaksid.
 • Hoidma noortekeskuse territooriumil ja siseruumides (kaasa arvatud WC-d ja dušširuum) puhtust ning korda.
 • Hüvitama tekitatud kahju.
 • Vastutama ise oma isiklike asjade eest.
 • Näitama vajadusel noortekeskuse töötajale oma õpilaspiletit (või isikut tõendavat dokumenti), kui tekib kahtlus vale nime esitamisel või koolist põhjuseta puudumisel.

Reeglite rikkumise korral rakendatavad meetmed vastavalt raskusastmele:

 • Suuline hoiatus ja vestlus noorsootöötajaga.
 • Tõrva ANK-il on õigus  rikkuja keskusest välja saata ning rakendada teatud ajaks noortekeskuse külastamise keeld.
 • Hoiatus, vestlus ja seletuskirja kirjutamine. Kolmanda hoiatuse korral rakendub keskuse külastamise keeld kaheks nädalaks. Alla 18 aastaste puhul teavitatakse ka vanemaid.
 
Ilmses joobeseisundis noortekeskusesse tulemise korral teavitatakse politseid ja rakendatakse keskuse külastamise keeld kuni kolmeks kuuks.
 
Tahtlikult tekitatud varalise kahju (vargus, vahendite lõhkumine) korral tuleb noorel parandada lõhutud ese(med), hüvitada selle rahaline väärtus või tuua asemele uus ese(med). Keskuse külastamise keeld kuni 12 kuud.
 
Kõik rikkumised fikseeritakse paberil kirjalikult.
 
Noortekeskuse külastamise keeld võib olla tähtajaline või tähtajatu. Keeldu saab tühistada noore poolt esitatud seletuskirja alusel, millest saab välja lugeda, et on saadud aru oma eksimusest ning on siiras soov edaspidi kõiki arvestavalt käituda. Keelu saab tühistada Tõrva ANK-i juhataja ning  noorsootöötaja nõusolekul.
 

Ohuolukorrad

 • Märgates midagi ebatavalist või ohtlikku (õnnetusjuhtum, tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, veidrad esemed jne), siis teata sellest koheselt noorsootöötajale. Ära palun ise tegutse!
 • Tulekahju korral välja noortekeskusest lähima ohutuima evakuatsioonitee kaudu.
 • Kui vajad abi või on Sul mure, pöördu julgelt noortekeskuse töötaja poole. Kui Sul tekib küsimusi, mida kodukord ei kajasta, pöördu kindlasti noorsootöötaja poole!
 
NB! Tõrva ANK jätab endale õiguse teha käesolevas kodukorras muudatusi, sh võtta ära keskuse kasutamisõiguse ajutiselt teatud tähtajani või lõplikult.