Huvihariduse toetused

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus on suunatud Tõrva vallas elavatele 7-19 aastastele noortele ja on mõeldud huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks. 

Tõrva valla huvitegevuse ja -hariduse toetuse liigid on:
  1) huviringide ja -hariduse tegevustoetus;
  2) võistlustel ja konkurssidel osalemise toetus;
  3) väljaspool Tõrva valda huvitegevuses ja -hariduses osalemise ja transpordikulude toetus.

Huviringide tegevustoetus

2022. aastaks on võimalik toetust taotleda 31. oktoobrini! 

Tegevustoetust saab taotleda Tõrva valla territooriumil huviharidust või -tegevust korraldav eraõiguslik juriidiline isik ja Tõrva Vallavalitsuse hallatav asutus.

Tegevustoetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse 7 - 19 aastastele rahvastikuregistri andmetel Tõrva valla elanikele. Toetatav tegevus peab olema kooskõlas Tõrva valla arengukava ja Tõrva valla huvihariduse ning -tegevuse kavaga.

Tegevustoetust saab taotleda uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks või olemasoleva huvitegevuse või huvihariduse ringi edasiarendamiseks.

Vormikohane taotlus ja tegevuskava tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 31. oktoobriks.

Huviringide taotluste hindamise kriteeriumid leiad SIIT

Huviringide ja -hariduse tegevustoetuse vorm

Huviringide ja -hariduse tegevustoetuse kasutamise aruanne

Täidetud taotluse palume saata digiallkirjastatult e-posti aadressile torva(at)torva.ee või tuua paberkandjal Tõrva Vallavalitsusse (Kevade 1, Tõrva linn).

Mõned näited, mille jaoks toetust taotleda saab: 
●      huvitegevuse juhendaja töötasu
●      õppevahendid
●      metoodilised materjalid
●     osalemise takistuste eemaldamine (sh transport, vahendid noorele (isiklikud vahendid tegevustes osalemiseks, mille alla kuuluvad nt vajalikud spordijalatsid, rõivad jmt, mida üldjuhul asutustes ei laenutata), võistlustel osalemine, informatsiooni vahendamine jms);
●   osavõtutasude kompenseerimine. 

Võistlustel ja konkurssidel osalemise toetus

Toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetel Tõrva valla elanik, kes on vähemalt 18-aastane või alla 18-aastase aastase noore puhul tema seaduslik esindaja laagrites ja võistlustel (turniiridel, konkurssidel festivalidel vms) osalemiseks.

Toetust saab taotleda osalustasu, transpordi, majutuse ja toitlustuse kulude katmiseks.

Toetuse maksimaalseks suuruseks osaleja kohta on:
  1) 50 eurot Eestis, väljaspool Tõrva valda;
  2) 80 eurot Läti Vabariigis;
  3) 150 eurot Eesti lähiriikides (Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast);
  4) 300 eurot Venemaa Föderatsiooni Euroopa osas, mis ei ole Pihkva ega Leningradi oblast ning kõigis teistes riikides, mida pole eelnevalt nimetatud.

Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust toetuse andmise tingimustele ning otsustab korraldusega toetuse eraldamise või eraldamata jätmise 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Toetuse saajal tuleb esitada vormikohane aruanne ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõppu.

Avaldus võistlustel ja laagrites osalemise toetuse maksmiseks 

Täidetud taotluse palume saata digiallkirjastatult e-posti aadressile torva(at)torva.ee või tuua paberkandjal Tõrva Vallavalitsusse (Kevade 1, Tõrva linn).

Väljaspool Tõrva valda huvitegevuses ja -hariduses osalemise ja transpordikulude toetus

Toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetel Tõrva valla elanik, kes on vähemalt 18-aastane või alla 18-aastase aastase noore puhul tema seaduslik esindaja juhul, kui Tõrva vallas samasisuline või samal tasemel huvitegevus või -haridus ei ole kättesaadav.

Transporditoetuse piirmäär on 40 eurot kuus.

Osalustasu katmise toetuse piirmäär on 50% osalustasu suurusest.

Toetust määratakse ühe huvialaga tegelemiseks.

Tutvu toetuse saaja kohustustega SIIN. 

Avaldus väljaspool Tõrva valda huvitegevuses osalemise ja transpordikulude toetuse maksmiseks

Täidetud taotluse palume saata digiallkirjastatult e-posti aadressile torva(at)torva.ee või tuua paberkandjal Tõrva Vallavalitsusse (Kevade 1, Tõrva linn).