Teavita abivajavast lapsest!

Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast või abivajavast lapsest! 
 
Lapse abi ja kaitseta jäämise eest vastutab igaüks, kes märkab lapse  abivajadust, aga ei anna sellest teada.
 
Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele, võimalusel otse Tõrva valla lastekaitsetöötajale.
 
Hädaohus olevast lapsest teata politseile ja /või vallavalitsusele, sotsiaalabiametile või hädaabinumbril 112.
 
 Ametikoht Nimi Vastuvõtuaeg Kontakt

 Sotsiaalosakonna
 juhataja

Taimo Tugi
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
766 5347
5 301 4335
taimo.tugi@torva.ee

Lastekaitsespetsialist

Kaie Lomp T 13.00-17.00
N 8.00-12.00
Teistel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Tartu 20, Tõrva
766 8455
53 021 125
kaie.lomp@torva.ee
Lastekaitsespetsialist

Liina Põldsalu

E 13.00-17.00
K 08.00-13.00
Teistel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Tartu 20, Tõrva
5860 8005
liina.poldsalu@torva.ee
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abivajavate laste hulka kuuluvad ka hädaohus olevad lapsed.
 

Abivajav laps

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka  tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest,  pere toimetulekuraskustest jne.
 
Lapse abistamiseks ja kaitseks suunatud tegevused hõlmavad lastekaitse- ja võrgustikutööd kõige laiemas tähenduses, sh sotsiaalteenuseid ja -toetusi ning koostööd lapse, tema pere ja lapsega kokkupuutuvate võrgustikuliikmete vahel. Lapse abistamisel tuleb lähtuda tema individuaalsetest vajadustest ja huvidest. 
 

Hädaohus olev laps

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis.Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest.
 
Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse.
 
Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast.
 
Lapse vastu suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaal- või väärteomenetluse algatamise aluseks.
 
Allikas: Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse. Juhend. Lasteombudsman.
 
1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse (§ 27, 31).