Tööpakkumised

 

Tõrva Vallavalitsus võtab tööle Ala Põhikooli ja Ritsu Lasteaed-Algkooli direktori

 

100-aastases Ala Põhikoolis tegutsevad ühiselt üks lasteaia liitrühm ja 9- klassiline põhikool koos õpilaskoduga. 27-aastases Ritsu Lasteaed-Algkoolis tegutsevad kolm lastaia liitrühma ning algkooli astmes 1.-4. klass. Koolipered ootavad oma meeskonda innustavat ning õpilastest hoolivat koolijuhti.

Direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  

Edukal kandidaadil on:

·       täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori nõuded;

·       teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;

·       juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;

·       ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;

·       kaasaegsete infotehnoloogiate kasutamise oskus;

·       B- kategooria juhtimisõigus.

 

Kandideerijal palume esitada:

·       elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);

·       ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

·       motivatsioonikiri teemal „Väikekooli ja koolieelse lasteasutuse juhtimisest 21. sajandil" ning edasisest arengust (maksimaalselt 2 lk A4);

·       muud dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

 

Omalt poolt pakume:

·       palk alates 1500 eurot;

·       vajadusel abi eluaseme leidmiseks.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Tööaeg: täistööaeg.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 30. juuliks 2021 digiallkirjastatult Tõrva Vallavalitsuse e-posti aadressil torva@torva.ee.

Lisainformatsioon: Tõrva Vallavalitsuse abivallavanem Lauri Drubinš, telefon 512 4285, e-post lauri@torva.ee